Spółka (podatnik VAT czynny) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych. Umowy z rolnikami przewidują 30-dniowe terminy płatności. W przypadku kilku faktur spółka przekazała zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego z opóźnieniem. Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR zapłaconych z przekroczeniem umówionego, 30-dniowego terminu płatności? – pyta czytelniczka.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy o VAT). Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi aktualnie 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT).

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura VAT RR powinna zawierać dane określone w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zrealizował on zapłatę, pod warunkiem, że:

- nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

- zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

- w dokumencie stwierdzającym zapłatę należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów, albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego zrealizowanie zapłaty.

Za datę zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 ustawy o VAT).

Warunek przekazania rolnikowi zapłaty w ciągu 14 dni dotyczy tej części zapłaty, która jest różnicą między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 ustawy o VAT).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka (podatnik VAT czynny) zawiera z rolnikami ryczałtowymi umowy na dostawy produktów rolnych przewidujące 30-dniowe terminy płatności. Jednak w przypadku kilku faktur spółka spóźniła się z zapłatą.

Organy podatkowe przyjmują, że w sytuacji, gdy nabywca produktów rolnych (podatnik VAT czynny) zapłaci rolnikowi ryczałtowemu należność wynikającą z wystawionej za te produkty rolne faktury VAT RR z przekroczeniem terminu płatności wynikającego z zawartych z tymi rolnikami umów, to nie ma on prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z wystawionych faktur VAT RR. Nie zostaną bowiem zachowane warunki określone w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 marca 2014 r., ITPP1/443-1325/13/MS).

Przykład

1 czerwca 2016 r. spółka (podatnik VAT czynny) nabyła na potrzeby działalności opodatkowanej VAT (wyłącznie) produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Na udokumentowanie nabycia wystawiła fakturę VAT RR z terminem płatności (zgodnym z umową) określonym na 1 lipca 2016 r. Jednak z powodu trudności finansowych zapłaciła za nią (na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego) dopiero 5 lipca 2016 r. Zgodnie z praktyką organów podatkowych spółka nie ma prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z tej faktury VAT RR.

Marcin Szymankiewicz

Zdaniem Autora

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

NSA wypowiedział się korzystniej niż organy

NSA w wyroku z 9 maja 2013 r. (I FSK 709/12), wskazał, że wykładnia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT nie może prowadzić do naruszenia zasad: neutralności VAT i proporcjonalności. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Radziłbym jednak zachować ostrożność i starać się potwierdzić to stanowisko w drodze uzyskania pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, gdyż wyroki sądów administracyjnych wiążą organy podatkowe tylko w konkretnej sprawie.