Tak uznał[b] dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 maja 2010 r. (nr IPPB2/415-173/10-3/AS)[/b].

Wnioskodawczyni brała udział w badaniu nowego leku na białaczkę, na którą jest chora. Poddana była testom. Z tego tytułu otrzymała rekompensatę za całkowite koszty podróży, które liczone były według kilometrów.

Spółka wystawiła informację PIT 8C, a podatniczka zapłaciła podatek od podanej kwoty. Uważa jednak, że nie powinna go odprowadzać, ponieważ rzeczywiście poniosła z tego tytułu całkowite koszty podróży.

Co więcej, jej zdaniem otrzymana rekompensata korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] (updof).

Niestety, jej opinii nie podzielił dyrektor izby. Powołując się na przepisy tej ustawy (m.in. art. 11 ust. 1), podkreślił, iż przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za przychody należy zatem jego zdaniem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

W uzasadnieniu interpretacji dyrektor IS w Warszawie podkreślił, że przychody wynikające z otrzymania rekompensaty za poniesione koszty podróży stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof. Są nimi w szczególności zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 14 i 17 ustawy.

"Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że prawo do skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczeń za czas podróży przysługuje osobom niebędącym pracownikami, ale pod warunkiem, że są poniesione w celu osiągnięcia przychodu i niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu" czytamy w uzasadnieniu interpretacji.

Tymczasem w opisanym przykładzie otrzymanie rekompensaty nie było związane z uzyskaniem przychodu ze strony wnioskodawczyni. Spółka dokonała bowiem zwrotu kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w badaniach leku.

A skoro tak, to uzyskała ona korzyść majątkową, która nie podlega zwolnieniu od podatku.