Wincenty K. wydzierżawił w 1994 r. gospodarstwo rolne na dziesięć lat. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wypowiedziała mu umowę dzierżawy na początku 2001 r., ponieważ miał zaległości w zapłacie czynszu dzierżawnego. Wincenty K. nie zwrócił jednak gospodarstwa, które nadal uprawiał, a sprawa rozwiązania umowy dzierżawy została skierowana przed sąd polubowny.

Po wypowiedzeniu umowy KRUS stwierdził ustanie ubezpieczenia rolniczego Wincentego K. Wtedy on złożył sprawę do sądu o ustalenie, że wciąż mu podlega. Sąd okręgowy i apelacyjny oddaliły jego skargę. Uznały, że dzierżawa wygasła, a wraz z nią tytuł do objęcia ubezpieczeniem rolniczym.

Wincenty K. złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Powołał się na to, że z art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika, iż ilekroć w ustawie jest mowa o rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, mieszkającą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Odwołując się do treści art. 336 kodeksu cywilnego, Wincenty K. podkreślił, że posiadaczem rzeczy jest także ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (tzw. posiadacz zależny). Utrata tytułu prawnego do posiadania zależnego nie powoduje utraty atrybutu posiadacza.

SN w wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym 28 maja 2008 r., uznał racje skarżącego. Na podstawie wskazanych przez niego przepisów stwierdził, że cel ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie sprzeciwia się objęciu ubezpieczeniem rolniczym osoby utrzymującej się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie ma do niego tytułu prawnego. Pod warunkiem jednak, że spełnia pozostałe przesłanki wynikające z art. 6 pkt 1 wspomnianej ustawy, pozwalające uznać go za rolnika.

Z tego wyroku wynika więc, że do czasu, kiedy Wincenty K. pozostanie tylko posiadaczem gospodarstwa, będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS – wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz – emerytalno-rentowemu – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi apelacyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia (sygn. II UK 303/07).