Tak orzekł WSA w Rzeszowie 10 lutego 2011 (I SA/Rz 845/10).

Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Wystąpiła z nim spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, w której  realizowany jest program konsolidacyjny. Konsolidacja następuje przez inkorporację, łączenie oraz przez przejęcie spółek zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Przekształcenie jest skuteczne od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który następuje kilka dni po połączeniu.

Wnioskodawca otrzymuje faktury wystawione na już nieistniejące spółki przejęte (z datą po przekształceniu), ale przed wpisem do KRS. Zwrócił się do ministra finansów z pytaniem, czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o  naliczony wynikający z faktur wystawionych po dniu połączenia bez konieczności korygowania danych nabywcy towaru lub usługi.

Wskazał, że w takiej sytuacji zastosowanie nazwy spółki przejętej na fakturze nie jest pomyłką w nazwie. Poza tym nie ma  przepisów uzależniających prawo do skorzystania z odliczenia VAT od obowiązku skorygowania danych nabywcy. Zdaniem wnioskodawcy uprawnienie do odliczenia wynika z ustawowej sukcesji praw i obowiązków uregulowanej w ordynacji podatkowej.

Od momentu połączenia spółki przejmowane nie istnieją jako odrębne podmioty gospodarcze, natomiast spółka przejmująca kontynuuje ich działalność. Prawo do odliczenia przysługuje więc następcy prawnemu. Minister nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem faktury wystawione po dacie przejęcia, ale przed jego wpisem do KRS muszą zostać skorygowane.

Sprawa trafiła do sądu. Ten przyznał rację spółce. Wyjaśnił, że skoro spółka przejmująca kontynuuje działalność nieistniejącej spółki przejętej, to jest uprawiona do odliczenia podatku naliczonego. Faktura korygująca jest bowiem wymagana tylko w razie pomyłki.

Autorka jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Komentuje Teresa Sławińska-Choryło, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)

Negatywne stanowisko organów podatkowych w tej sprawie budzi wiele wątpliwości. Należy bowiem zauważyć, że przepisy o podatku od towarów i usług nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących sukcesji i ewentualnych reguł związanych z rozliczaniem podatku naliczonego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Konieczne jest więc odwołanie się do przepisów ordynacji podatkowej, które mają na gruncie podatku od towarów i usług odpowiednie zastosowanie. W sytuacji opisanej we wniosku o interpretację ordynacja podatkowa przewiduje pełną sukcesję uniwersalną. Oznacza to, że spółka przejmująca wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów o VAT, które do dnia przekształcenia przysługiwały spółce przejmowanej.

Spółka przejmująca ma więc pełne prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych do dnia przekształcenia na spółkę przejmowaną, pod warunkiem że takie uprawnienie przysługiwało także spółce przejmowanej. Od dnia przekształcenia następuje zmiana podmiotowa, faktury powinny więc być wystawiane na spółkę przejmującą.

Jeśli jednak kontrahent wystawił fakturę na poprzednika prawnego, to nie pozbawia spółki przejmującej prawa do odliczenia VAT.

Żaden przepis nie uzależnia bowiem tego prawa od otrzymania faktury korygującej ze zmienionymi danymi nabywcy. Jest to podobna sytuacja do odliczania przez następcę prawnego VAT z faktur wystawionych przed dniem przekształcenia na spółkę przejmowaną.

Tu nikt nie ma wątpliwości, że jeśli VAT z faktury nie został odliczony przez poprzednika (nie zamknął on rozliczenia za dany okres rozliczeniowy lub nie skorzystał z prawa do odliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym ono powstało), to następca może odliczyć ten podatek.

Wydaje się, że wskazana wadliwość faktury może zostać ewentualnie usunięta przez wystawienie noty korygującej. Działanie następcy prawnego zastępuje tu bowiem działanie poprzednika. Wymóg wystawienia faktury korygującej nie ma natomiast uzasadnienia.

Zobacz serwisy:

» Podatki i księgi » VAT i akcyza » VAT » Odliczenie i zwrot VAT » Odliczenie VAT

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Spółki » Przekształcenia, podziały i łączenia » Łączenia