Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce wprowadzić zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja w tej sprawie. Zmiany mają na celu uproszczenie i przyspieszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, co będzie miało wpływ na czas załatwiania formalności budowlanych.

Czytaj także: Geodeci: za wszystkie mapy powinna być opłata w wysokości 95 zł

Proponuje się zniesienie części licencji na udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie trzeba będzie też występować o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych w trakcie prac geodezyjnych lub kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. W przyszłości dokumenty będą opatrywane obowiązkowo z urzędu tzw. klauzulą.

Projekt noweli wprowadzi również z urzędu aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Zmienione zostaną również zasady ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego. Będzie opłata ryczałtowa dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada także rozszerzenie katalogu danych z zasobu, które będą udostępniane nieodpłatnie. Chce też zmienić zasady nadawania uprawnień zawodowych.

etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych