Nowe przepisy ustawy covidowej pozwalają budować z pominięciem prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Chodzi o zmianę art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W ust. 3 przewiduje on, że do projektowania budowy związanej z przeciwdziałaniem Covid-19 nie stosuje się kilku bardzo ważnych aktów prawnych, m.in. prawa budowlanego czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z pominięciem tych przepisów mogą budować nie tylko jednostki związane ze służbą zdrowia, ale także inne podmioty. Musi być jednak na to zgoda wojewody. Taka inwestycja wymaga niezwłocznego poinformowania starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu). W informacji mają być dane o: rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany sposobu użytkowania inwestor informuje o dotychczasowym i zamierzonym sposobie użytkowania obiektu budowlanego (jego części).

Jeżeli się okaże, że prowadzenie robót budowlanych powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, starosta (prezydent miasta) wyda decyzje, w których ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.

Uproszczenia w procedurach budowlanych w związku z pandemią już obowiązywały. Przewidywała je jedna z tarcz antykryzysowych.

Nieuczciwi inwestorzy wykorzystali jednak uproszczenia do rozpoczęcia budowy bloków i domów jednorodzinnych z pominięciem przepisów. Szacuje się, że covidowych bloków i domów powstaje obecnie co najmniej kilkaset.

Na polecenie Ministerstwa Rozwoju Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zlecił kontrole covidowych osiedli.