Przypadkowo ujawniono, że jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zarejestrował w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług księgowo-rachunkowych oraz doradztwie podatkowym. Adres siedziby przedsiębiorcy pokrywał się z adresem zamieszkania. Wywołało to daleko idące skutki: obu współwłaścicielom tego lokalu nakazano zwrócić bonifikatę, udzieloną w 2013 r. w wysokości 82 proc. od opłaty przekształceniowej.

Ustawa z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje, że jeżeli osoba, na rzecz której dokonano przekształcenia, wykorzystała nieruchomość na cele inne niż te, które były podstawą udzielenia bonifikaty, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa) żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji.

Czytaj więcej

Ostatnia szansa na rozliczenie domowych pieleszy

W tym przypadku warunkiem przekształcenia oraz uzyskania bonifikaty od jednorazowo wpłaconej opłaty przekształceniowej było przeznaczenie nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że rejestrując siedzibę firmy w lokalu mieszkalnym, ten warunek złamano.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie współwłaściciele nieruchomości zarzucili, iż błędnie przyjęto, że o wykorzystaniu jej w innym celu niż wyłącznie mieszkaniowy zdecydowało już samo zarejestrowanie jej jako siedziby firmy i wskazanie jej adresu w CEIDG. W rzeczywistości miało to jedynie znaczenie formalne, związane z koniecznością spełnienia przesłanek wymaganych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Usługi księgowo-rachunkowe oraz doradztwo podatkowe od początku były wykonywane poza adresem wskazanym w ewidencji. Tak jest również obecnie – relacjonowali skarżący. Nie doszło zatem do wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe, będące podstawą udzielenia bonifikaty. Nie ma także dowodów, ażeby pod adresem podanym w CEIDG było prowadzone jakiekolwiek przedsiębiorstwo. Nie oznacza to też, że wskazana nieruchomość utraciła charakter mieszkaniowy w związku z zarejestrowaniem w niej działalności gospodarczej. Oznacza tylko tyle, że nie służy już ona wyłącznie celowi mieszkaniowemu – argumentowali skarżący.

– Nie ma podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji- stwierdził sąd, oddalając skargę. – Skoro warunkiem udzielenia skarżącym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności było wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy, a skarżący nie dotrzymali tego warunku i pod tym adresem została zarejestrowana działalność gospodarcza, decyzja zobowiązująca do zwrotu bonifikaty jest prawidłowa – uzasadniał orzeczenie WSA sędzia sprawozdawca Łukasz Trochym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wa 2599/20