W kosztorysie inwestorskim wspólnota mieszkaniowa obliczyła koszty wykonania określonych prac remontowych w budynku na ponad 532 tys. zł. Tyle pieniędzy potrzebowała na wypełnienie decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który nakazał wykonanie określonych robót budowlanych, zabezpieczających kamienicę przed jej dalszą degradacją. Podczas kolejnych kontroli pracownicy PINB stwierdzili, że wspólnota nie zrealizowała większości punktów nakazu. Wspólnota wyjaśniła, że wynika to z braku środków. Na koncie remontowym ma 104 tys. zł, zadłużenie w opłatach czynszowych wynosi 70 tys. zł, a członkowie wspólnoty nie zgadzają się na zaciąganie dalszych kredytów.

Czytaj także: Stan techniczny neonu to kłopot wspólnoty mieszkaniowej - wyrok NSA

PINB wystawił więc tytuł wykonawczy i wszczął postępowanie egzekucyjne. Nałożył też na wspólnotę 50 tys. zł grzywny w celu przymuszenia do wykonania nałożonego obowiązku. Możliwość zastosowania takiego środka przewiduje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna w celu przymuszenia nie jest karą, lecz formą nacisku. Ma charakter wyjątkowy i powinna być stosowana dopiero po wyczerpaniu możliwość skorzystania z innych środków egzekucyjnych.

Utrzymując w mocy postanowienie PINB, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że zarówno częściowe wykonanie obowiązku, jak i samo przystąpienie do jego realizacji nie uprawnia do zaniechania postępowania egzekucyjnego. Nakaz określonych robót budowlanych obowiązuje ponad pięć lat, ale nadal nie został wykonany w całości. Grzywna powinna więc skutecznie zachęcić wspólnotę do spełnienia nałożonego obowiązku – zauważył WINB.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wspólnota wysunęła dwa zarzuty. Błędnie, w jej przekonaniu, uznano, że uchyla się od wykonania nałożonego na nią obowiązku. Zasadniczym powodem zwłoki jest wyłącznie trudna sytuacja materialna. Nałożenie 50 tys. zł grzywny, nieuzasadnionej okolicznościami sprawy, jeszcze bardziej ją pogorszy. Sąd jednak uznał nałożenie grzywny za zgodne z prawem – i oddalił skargę. Zarówno częściowe wykonanie obowiązku, jak i samo przystąpienie do jego realizacji nie stanowi przesłanki zaniechania prowadzenia postępowania egzekucyjnego –- wyjaśnił sędzia sprawozdawca Andrzej Siwek.

– Trudna sytuacja materialna nie ma wpływu na prawidłowość ani wysokość środka egzekucyjnego. Ze względu zaś na niewykonywanie przez kilka lat nakazu za celowe należy uznać nałożenie grzywny w maksymalnej wysokości. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 455/21