Tag: Wspólnoty Mieszkaniowe

Powiązane

Nieruchomości

Sąd: Fiskus bezprawnie ogranicza ulgę mieszkaniową

Jeśli środki ze sprzedaży nieruchomości trafiają na subkonto funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, to korzystają ze zwolnienia jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Wspólnota mieszkaniowa nie musi rejestrować się jako podatnik VAT - wyrok NSA

Odsprzedaż tzw. mediów ma określony związek z konkretną nieruchomością, ale nie bezpośredni. W konsekwencji nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży od której zależy zwolnienie.

Decyzję nadzoru budowlanego trzeba wykonać - wyrok

Trudna sytuacja finansowa nie uchroniła wspólnoty mieszkaniowej przed grzywną w maksymalnej wysokości.

Ma być korzystniej dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

Wskazanie zostaną konkretne przesłanki, na bazie których licytacja lokalu zadłużonego właściciela będzie możliwa do przeprowadzenia znacznie szybciej niż obecnie.

Licytacja nieruchomości nie może pomijać wierzycieli - uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego

Osoba, na której rzecz ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej, jest uczestnikiem egzekucji.

RPO: wprowadzić ulgi za kompostowanie odpadów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że umożliwienie kompostowania odpadów w małych wspólnotach mieszkaniowych powstrzyma wzrost opłat za śmieci.

Zarząd nieruchomością wspólną dużej wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. DzU z 2020 r., poz. 1910 z późn. zm., dalej jako u.w.l.) właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego ustalić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W tej umowie mogą powierzyć sprawowanie zarządu zarządcy, mogą ustanowić swój organ w postaci zarządu, który sam będzie zarządzał nieruchomością albo zleci to zarządcy, jakiego sam wybierze. Właściciele mogą zmienić sposób ustalonego już zarządu, co wymaga podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza, przy czym zmiana osoby zarządcy nie jest zmianą sposobu zarządu (postanowienie SN z 27 lutego 2009 r., II CZ 4/09, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami). Zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 u.w.l., obejmuje czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające ten zakres (postanowienie SN z 9 lipca 2020 r., I CSK 257/17, z odwołaniem się do wcześniejszego orzecznictwa).

Karina Banaszczyk: Czy wspólnota może zakazać palenia na klatce?

Jeżeli właściciel lokalu rażąco wykracza przeciwko porządkowi domowemu, jest możliwość wniesienia powództwa do sądu.

Projektowana nowela z korzyścią dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

26 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało informacje o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (zwany dalej „projektem”). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III/IV kwartał 2021 r.

Nadchodzą duże zmiany w spółdzielniach i wspólnotach. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowymi przepisami

Pozycja prawna członków spółdzielni mieszkaniowych ma być mocniejsza, a w spółdzielniach panować ma większa jawność – takie m.in. cele postawił sobie resort rozwoju.