Ustawa przyjęta 9 maja br., której przepisy obowiązują od 1 lipca br. wprowadza dla osób posiadających o­rzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej, a także daje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności szczególne uprawnienia do wyrobów medycznych. Ustawa nie obejmuje dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia – o stopniu niepełnosprawności orzeka się bowiem w stosunku do osób, które ukończyły 16 lat. Natomiast zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Czytaj także: Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Niepełnosprawni

- Jest dla mnie niezrozumiałe dlaczego Ustawodawca uznał, że dzieciom do lat 16 taka pomoc się nie należy – podkreśla Marek Michalak i przywołuje art. 23 ust. 3 Konwencji o Prawach Dziecka, zgodnie z którym Polska zobowiązała się do otaczania dzieci niepełnosprawnych szczególną troską, w tym – do zapewnienia normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, umożliwiających im osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa, a ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 zobowiązała się do podejmowania wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami pełne korzystanie z fundamentalnych swobód i praw człowieka.

Rzecznik apeluje do szefowej MRPiPS o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ww. ustawie dla wszystkich dzieci do lat 16, tak by system wsparcia obejmował wszystkie dzieci z niepełnosprawnością.