Osiągnięcie to jest dziełem badaczy z 26 placówek naukowych z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin, Francji i Nowej Zelandii. Wiadomość o tym zamieszcza prestiżowe pismo „Science".

W czasie analizy kości zwierzęcych wydobywanych na wielu stanowiskach archeologicznych archeozoolodzy mają trudności z rozróżnianiem szczątków owcy i kozy, w opisach określają je jako „koza-owca". Rozszyfrowany genom ujawnił, dlaczego tak się dzieje, z czego wynika podobieństwo – okazało się, że linie ewolucyjne tych gatunków rozdzieliły się dopiero 4 miliony lat temu.

Badania te będą miały bardzo duże praktyczne znaczenie dla hodowców ze względu na to, że na świecie populacja owiec przekracza miliard. Zwierzęta te są istotnym w skali całego globu źródłem mięsa, produktów mlecznych i wełny. Dokładne poznanie DNA owcy pozwoli przyspieszyć prace nad selekcją w taki sposób, aby promować cechy preferowane przez hodowców (na przykład jakość wełny, mleka).

Rozszyfrowanie genomu przyczyni się również do wyeliminowania w dużym stopniu chorób nękających owce i powodujących masowe padanie stad. Dzięki rozszyfrowaniu genomu możliwe będzie wyodrębnienie genów odpowiedzialnych za jakość runa.

Naukowcy spodziewają się także poznać charakterystykę genetyczną wyjątkowego systemu trawiennego owcy (a także kozy) – potrafi ona zjadać i trawić rośliny tzw. niskiej jakości, a nawet inne materiały zawierające celulozę, takie jak np. karton czy papier. Badacze chcą poznać mechanizm ewolucyjny, w wyniku którego u owcy wykształcił się unikalny czterokomorowy żołądek.

Obecnie międzynarodowy zespół porównuje rozszyfrowany genom owcy z poznanymi już wcześniej genomami zwierząt odgrywających kluczową rolę w gospodarce – świń i bydła.

Owce są zwierzętami modelowymi w badaniach biomedycznych dotyczących człowieka, zwłaszcza w Australii (ich pogłowie liczy w tym kraju 70 milionów).

Uczeni spodziewają się, że wiedza o ich genomie przyczyni się w istotny sposób do poznania mechanizmów fizjologicznych na poziomie komórkowym, a to z kolei będzie owocowało w badaniach nad molekularnymi podstawami fizjologii człowieka i nad nowymi lekami i terapiami, zwłaszcza w odniesieniu do takich chorób jak astma i sepsa.

Krzysztof Kowalski