Spółka z o.o. złożyła do prokuratora okręgowego wniosek o udostępnienie notatki urzędowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Została ona dołączona do toczącego się w prokuraturze postępowania dotyczącego działalności spółki. Notatka zawierała przypuszczenie, że skład jednego z leków produkowanych przez spółkę może być nieprawidłowy. Prokuratura zawiadomiła o tym głównego inspektora farmaceutycznego.

Spółka zaznaczyła, że choć postępowanie prokuratorskie zostało prawomocnie umorzone, a badania potwierdziły prawidłowość składu i bezpieczeństwo stosowania leku, chciała poznać okoliczności, które spowodowały podejrzenia. Notatka ABW zainicjowała również postępowanie administracyjne, w którym GIF nałożył na spółkę określone obowiązki, m.in. pokrycia kosztów badań.

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny
RPO: obywatele nie mogą stracić dostępu do informacji publicznych

W odpowiedzi na wniosek prokuratura powiadomiła spółkę, że notatka urzędowa ABW nie może być udostępniona. Jest to dokument wewnętrzny, który nie stanowi informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uwzględnił skargę spółki na bezczynność prokuratury, zobowiązując ją do rozpoznania wniosku. Sąd stwierdził, że notatka urzędowa ABW nie jest dokumentem wewnętrznym, pozostającym poza pojęciem informacji publicznej. Dokumentem wewnętrznym jest dokument urzędowy wytworzony tylko na potrzeby działalności podmiotu, który go wytworzył. W tym przypadku ABW przesłała notatkę do prokuratury, która zawiadomiła GIF.

Naczelny Sąd Administracyjny zaakceptował wyrok WSA i oddalił skargę kasacyjną prokuratury.

– Bezpieczeństwo produktów leczniczych przemawia za koniecznością zachowania transparentności działania w sprawie możliwych nieprawidłowości w ich składzie – uzasadniał wyrok NSA sędzia sprawozdawca Zbigniew Ślusarczyk. – Informacją publiczną jest więc nie tylko decyzja kończąca postępowanie, ale także dokumentacja wytworzona podczas procesu decyzyjnego. Takim procesem jest niewątpliwie postępowanie przygotowawcze prowadzone przez organ władzy publicznej w sprawie podejrzenia możliwego nieprawidłowego składu leku.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt: III OSK 3405/21

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj