RPO o dostępie do informacji publicznej: więzień ma prawo znać protokół kontroli kominów

Do Rzecznika zwróciła się osoba pozbawiona wolności ze skargą na dyrekcję aresztu śledczego dotyczącą odmowy dostępu do protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Aktualizacja: 23.04.2019 13:36 Publikacja: 23.04.2019 12:45

RPO o dostępie do informacji publicznej: więzień ma prawo znać protokół kontroli kominów

Foto: www.sxc.hu

Rzecznik stwierdził, że na dyrektorze aresztu ciążył obowiązek udostępnienia informacji publicznej, jednak dyrektor uznał, że brak było podstaw do udostępnienia wnioskodawcy takiej informacji. RPO zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o spowodowanie zapewnienia pełnego poszanowania przez administrację aresztu prawa osób pozbawionych wolności do dostępu do informacji publicznej oraz uwzględnienie tego zagadnienia w programach szkoleń prowadzonych dla funkcjonariuszy.

Czytaj także: RPO: więźniowie nie muszą umierać w samotności

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone było postępowanie wyjaśniające w związku z wnioskiem obywatela, który żalił się, że dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku odmówił mu udostępnienia protokołu z przeprowadzonej w tej jednostce kontroli przewodów kominowych.

Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. W udzielonej odpowiedzi Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku poinformował Rzecznika, że nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu administracji Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy. Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu faktycznego, ani prawnego (o ile nie chodzi o udzielenie informacji przetworzonej), nie musi też podawać powodu, dla którego występuje o podanie określonej informacji (ust. 2).

Realizacja prawa do informacji publicznej, w formach przewidzianych ustawą jest uzależniona od jednoczesnego, kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek.

- przedmiotem żądania informacji musi być informacja publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy;

- adresatem żądania udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, mają być władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne;

- według art. 4 ust. 3 ustawy zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

W przedmiotowej sprawie wskazane trzy przesłanki zostały spełnione, nie zachodziły natomiast okoliczności, które uprawniałyby do ograniczenia tego prawa. Na dyrektorze Aresztu Śledczego w Gdańsku ciążył więc obowiązek udostępnienia informacji publicznej.

O zajętym w sprawie stanowisku Rzecznik Praw Obywatelskich powiadomił Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku zwracając się jednocześnie o podjęcie stosownych działań w celu spowodowania realizacji prawa osadzonego do informacji publicznej, jak również zapobieżenia wystąpieniu w przyszłości podobnych nieprawidłowości w działaniach administracji jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego.

W świetle orzecznictwa sądów oraz opinii komentatorów w ustawie brak jest jakichkolwiek wymogów formalnych dla wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem wniosku.

Kwestie nieprawidłowości występujących w związku z udostępnianiem przez dyrektorów jednostek penitencjarnych informacji publicznej na wniosek osób pozbawionych wolności były podnoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 17 maja 2016 r. (IX.517.1477.2015). Otrzymaliśmy wówczas informację, że funkcjonariusze Służby Więziennej są obejmowani cyklicznymi szkoleniami z tego zakresu, mają również możliwość bezpośredniego konsultowania trudnych spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej ze specjalistami Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o spowodowanie zapewnienia pełnego poszanowania przez administrację Aresztu Śledczego w Gdańsku prawa osób pozbawionych wolności do dostępu do informacji publicznej oraz o uwzględnienie tych zagadnień w programach szkoleń prowadzonych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik stwierdził, że na dyrektorze aresztu ciążył obowiązek udostępnienia informacji publicznej, jednak dyrektor uznał, że brak było podstaw do udostępnienia wnioskodawcy takiej informacji. RPO zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o spowodowanie zapewnienia pełnego poszanowania przez administrację aresztu prawa osób pozbawionych wolności do dostępu do informacji publicznej oraz uwzględnienie tego zagadnienia w programach szkoleń prowadzonych dla funkcjonariuszy.

Czytaj także: RPO: więźniowie nie muszą umierać w samotności

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?