Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Jak informuje Archidiecezja Krakowska, reguła "ma na celu wyeliminowanie ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami Archidiecezji Krakowskiej, szczególnie zaś tej, która mogłaby dotknąć wymagających wyjątkowej ochrony dzieci, młodzież i osoby bezradne".

W dokumencie znalazł się m.in. przepis, który "bezwzględnie zakazuje przekraczania granic intymności fizycznej w postaci podejmowania jakiejkolwiek formy kontaktu cielesnego, o ile nie wymaga tego zdrowie i życie osoby, lub o ile nie jest związane ze zgodnym z liturgią Kościoła sprawowaniem świętych obrzędów oraz przyjętymi społecznie i przez prawo Kościoła godziwymi moralnie obyczajami".

Zakazano również stosowania "jakiejkolwiek przemocy, kar cielesnych i wrogich gestów, niezgodne z obowiązującym prawem utrwalanie wizerunku osób, umożliwianie oraz zachęta i dawanie przykładu zachowań mających negatywny wpływ na zdrowie lub życie, w tym palenia tytoniu, nadużywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych, diet, terapii lub leków niezgodnie lub bez zalecenia lekarza oraz braku dbałości o higienę osobistą".

Czytaj więcej

Abp Jędraszewski: Świat żyje, jakby Boga nie było

Książa nie będą mogli bez zgody właściwego przełożonego, sprawować sakramentów świętych oraz praktykować innych rodzajów pobożności i modlitwy poza miejscem i formą przewidzianą do tego w przepisach kościelnych.

Nie będą mogli również zapraszać i przyjmować małoletnich w mieszkaniach. Wyjątek stanowią spotkania o charakterze rodzinnym oraz te, które są prowadzone są obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

Duchownym zakazano także "odbywania wizyt sam na sam w miejscu zamieszkania i pobytu małoletnich, wyłączając wizyty o charakterze rodzinnym, wizyty za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz wynikające ze spełniania powierzonych zgodnie z prawem obowiązków wychowawczych". Nie mogą też przewozić małoletnich ich środkiem transportu, uprawiać indywidualnych form sportu i rekreacji, rozmów o dojrzewaniu, płciowości i seksualności oraz utrwalania wizerunków nieletnich bez zgody ich rodziców. W dokumencie zapisano również zakaz dotyczący "asystowania małoletnim w ich czynnościach natury osobistej". Przewidziano również reguły dotyczące korespondencji z małoletnimi.