Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 mln polskich dzieci, w tym dzieci rodziców pracujących za granicą. Prawo do bonu przysługuje dzieciom, które 18 lipca 2020 r. miały prawo do:

> świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;

> dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

Czytaj też:

500 zł tylko dla dzieci na wakacje w Polsce

Voucher czeka na stronie ZUS

Rachunek za nocleg i nie tylko

> między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. przyznane zostało prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;

> między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. przyznane zostało prawo do dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego;

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

> jeśli rodzic przebywa poza granicami Polski i:

– między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożył tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go,

– między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożył tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych,

– wojewoda odmówił prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.