Skarga została złożona w imieniu 555 osób, które poniosły szkodę w związku z nabyciem obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack.

Jak czytamy w informacji prasowej kancelarii radcy prawnego Beaty Strzyżowskiej, celem skargi jest skłonienie Komisji Europejskiej do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Unii Europejskiej, zmierzającego do ustalenia, że Polska dopuściła się naruszeń prawa unijnego i w związku z tym uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na mocy Traktatów oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie naruszeń i ich skutków.

Jak podkreślono, samo stwierdzenie przez Komisję Europejską naruszenia prawa przy wydaniu decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank otworzy poszkodowanym drogę do pozwania Skarbu Państwa, a tym samym dochodzenia odszkodowania w wysokości stanowiącej kwotę utraconych pieniędzy przez obligacje GetBack.

Finalnie natomiast, oprócz stwierdzenia naruszenia prawa, skarga do Komisji może spowodować, że z inicjatywy Komisji Europejskiej zostanie wszczęty proces przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest bowiem organem sprawującym kontrolę nad państwami członkowskimi w kwestii przestrzegania prawa europejskiego.

W sprawie GetBacku 9 tys. klientów straciło ok. 3 mld zł, dotąd zarzuty ma ponad 100 podejrzanych, a od niedawna w sądzie jest kolejny akt oskarżenia przeciwko 11 osobom.

Czytaj więcej

Koronawirus zastopował GetBack. Rozliczanie afery idzie opornie