Taki wyrok to efekt skargi P.G. – redaktora naczelnego dziennika „A.". Wystąpił on do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w L. z prośbą o udzielenie informacji poprzez umożliwienie wglądu z możliwością samodzielnego kopiowania takich dokumentów, jak m.in. protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ wskazał, że nie może udostępnić protokołów ze względu na fakt, że znajdują się w nich informacje o osobach fizycznych zarówno będących członkami Związku jak i pozostałych. Udostępnienie protokołów naruszałoby prawo do prywatności oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a zarząd nie posiada zgody tych osób na udostępnienie tego rodzaju informacji – wyjaśnił przewodniczący.

Redaktor naczelny skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o uchylenie odmowy oraz nakazanie Zarządowi Okręgowemu PZŁ ponowne rozpatrzenie wniosku. Wskazał on, że odmowa udzielenia informacji prasowej ze względu na ochronę prawa do prywatności jest dopuszczalna wyłącznie gdy przepisy rangi ustawowej tak stanowią. Tymczasem udzielona odmowa nie przywołuje żadnego przepisu ustawowego.

P.G. dodał, że w tego typu sytuacjach  stosowane są różne metody anonimizowania danych osobowych, co jednak jest czynnością stosowaną sporadycznie ze względu na wiążące dziennikarza przepisy prawa prasowego. Jednocześnie podniósł, że jakkolwiek należy przestrzegać prawa do prywatności, to jednak jego ochrona nie może być zasłoną dla utrzymywania w tajemnicy tego, czym zajmuje się Zarząd Okręgowy PZŁ.

Podmiot zobowiązany do udzielania prasie informacji o swojej działalności dokonując oceny, czy udzieleni odpowiedzi wkracza w dziedzinę chronionego prawem życia prywatnego nie może tego pojęcia absolutyzować - uznał sąd


Do tej argumentacji dał się przekonać sąd, który uchylił odmowę udzielenia informacji dotyczących protokołów posiedzeń i sprawozdań finansowych. W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt II SA/Lu 59/13) stwierdził, że na Zarządzie Okręgowym PZŁ ciąży obowiązek zapewnienia prasie dostępu do dokumentów łączących się z jego działalnością, jeżeli nie ma ustawowych wyłączeń, a takimi z całą pewnością są protokoły posiedzeń zarządu oraz roczne sprawozdania finansowe tego organu.

Zdaniem sądu, to, że w żądanych dokumentach znajdują się informacje o osobach fizycznych nie stanowi żadnej przeszkody w udostępnieniu ich prasie. Jak czytamy dalej w uzasadnieniu, prawo do informacji prasowej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, prywatność ta nie jest jednak naruszona udostępnieniem dokumentów zawierających dane tej osoby lub sporządzonych z jej udziałem. – Informacje te nie dotyczą bowiem życia prywatnego tej osoby lecz łączą się z działalnością podmiotu, który jest zobowiązany do udzielania prasie informacji o swojej działalności – wyjaśnił WSA.