Termin zakończenia realizacji projektów unijnych określa data 31 grudnia 2023 roku. W tym bowiem dniu kończą się ramy czasowe kwalifikowalności wydatków ustalone w Rozporządzeniu ogólnym nr 1303/20131. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ww. rozporządzenia wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z funduszy unijnych, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i zapłacone do 31 grudnia 2023 roku. Wskazany w przepisach unijnych termin końcowy ma charakter definitywny i z założenia wyznacza moment zamknięcia programów operacyjnych.