Do 17 lipca 2022 roku polski ustawodawca ma obowiązek wdrożyć większość przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), określaną jako dyrektywa drugiej szansy. Wpisuje się ona w politykę dotyczącą nowego podejścia do niewypłacalności polegającą na ratowaniu przedsiębiorstw. Celem tej dyrektywy jest zmniejszenie przeszkód w swobodzie przedsiębiorczości i swobodnym przepływie kapitału, wynikających z różnic w przepisach i procedurach państw członkowskich UE dotyczących niewypłacalności.