Straż Graniczna, Policja i ABW będą miały więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemca. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zakłada, że służby będą miały 45, a nie siedem dni na przekazanie do Urzędu ds. Cudzoziemców informacji o tym, czy wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt u nas nie stanowi zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wyjątkowych sytuacjach na sprawdzenie będzie o 14 dni więcej.

Gdy służby nie wykryją zagrożenia, nie poprzestaną na milczeniu. Z przepisów zniknie bowiem domniemanie, że cudzoziemiec nie stwarza zagrożenia, jeśli do Urzędu ds. Cudzoziemców nie wpłynie inna informacja.

Projekt przewiduje zmianę przepisów wprowadzonych wrześniową nowelizacją. Ustalenia na szczeblu unijnym dały państwom członkowskim więcej czasu na przeprowadzenie relokacji, czyli przeniesienie obcokrajowców z Włoch i Grecji. Państwa UE mają na to dwa miesiące.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu