Ani uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ani ocena skutków regulacji nie obejmowały zmian dotyczących przedłużenia okresów, w których pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski uznaje się za legalny. Przedłużenie pobytu uchodźców będzie pociągało za sobą znaczne skutki finansowe. Taka ścieżka legislacyjna skutkuje również naruszeniem wymogu formalnego wynikającego z art. 118 ust. 3 konstytucji. Tak wynika z opinii senackich ekspertów. Mimo to Senatorowie przyjęli ustawę bez poprawek. Została skierowana do podpisu Prezydenta.

Czytaj więcej

Ukraińcy będą mogli zostać w Polsce na dłużej