Tak przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja  ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu im ochrony na terytorium RP. Za jej przyjęciem głosowało 244 posłów, 178 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją postanowienie zobowiązujące nielegalnego imigranta do opuszczenia terytorium RP wyda komendant placówki Straży Granicznej. W postanowieniu znajdzie się także zakaz wjazdu do Polski i państw Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Na zarządzenie komendanta placówki SG będzie przysługiwać zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale złożenie takie zażalenia nie wstrzyma wykonania zarządzenia.

Czytaj więcej

Polskie służby ułożyły drut kolczasty na odcinku ponad 100 km granicy polsko-białoruskiej, w budowie
Drutem, nie chlebem i solą. Jak Polska ma witać cudzoziemców - projekt rozporządzenia

Co z wnioskiem nielegalnego imigranta o udzielenie ochrony międzynarodowej? Jeśli człowiek ten został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy, nowelizacja pozwala Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawić jego wniosek bez rozpoznania. Chyba że cudzoziemiec przybył bezpośrednio z kraju, gdzie grozi mu prześladowanie.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w piątek Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które zakładały m.in., że na postanowienie komendanta SG o opuszczeniu terytorium RP przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego lub zażalenie do sądu rejonowego.

Nowelizacja wprowadza też kary pozbawienia wolności lub - w przypadku mniejszej wagi - grzywny za niszczenie lub usuwanie elementów infrastruktury granicznej takich jak ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosować się będzie dotychczasowe przepisy.

Przypomnijmy, że według wielu organizacji pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu im ochrony łamie zasady unijnego prawa azylowego.

- Przepisy te dają podstawę do wydalenia cudzoziemca z Polski, nawet gdy wystąpi on z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tymczasem zgodnie z unijnym prawem azylowym, cudzoziemiec ubiegający się o ochronę międzynarodową nie może być wydalony z terytorium państwa członkowskiego w czasie rozpatrywania złożonego przez niego wniosku - twierdzi HFPC.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ