Kobieta uciekła z Afganistanu z obawy przed prześladowaniami, jakim poddawane są w tym kraju kobiety wykonujące zawód adwokata. Zwłaszcza po przejęciu kontroli przez Talibów. Obecnie przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Po zapoznaniu się z informacjami o Susan X., która jest członkiem Afghanistan Independent Bar Association, prezes NRA Przemysław Rosati ocenia, że spełnia ona warunki nadania jej statusu uchodźcy, a jej pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Dlatego zwrócił się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosława Szajnera,o skorzystanie z posiadanych prerogatyw i zwolnienie Afganki z ośrodka w Białej Podlaskiej.

Czytaj więcej

Ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej
Czy uchodźcy z Afganistanu są w Polsce bezpieczni?

Pismo z tym samym apelem Przemysław Rosati wystosował także  do komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ppłk. Wojciecha Rogowskiego. Wskazał przepisy, które pozwalają na zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców przez organ Straży Granicznej w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe.