Nie chodzi tu jednak o książkę, perfum, czy skarpety. Zainteresowanie skarbowych kontrolerów może za to zwrócić drogi zegarek, laptop, telefon, których wartość przekracza kilka tysięcy złotych.

- Nabycie rzeczy tytułem darowizny podlega opodatkowaniu od spadku i darowizn, jeśli wartość przedmiotu darowizny przekroczy limity kwotowe określone w ustawie – tłumaczą w raporcie na temat gwiazdkowych prezentów prawnicy z kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski, Kancelaria adwokatów i radców prawnych. - Wysokość tego limitu zależy od stopnia pokrewieństwa lub stosunku osobistego pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Wynosi on 9.637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do tzw. I grupy podatkowej (najbliższa rodzina), 7.276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (dalsza rodzina) i 4.902 zł w przypadku osób zaliczonych do III grupy podatkowej (pozostałe osoby).

Małgorzata Kryus-Radłowska, ekspert prawa podatkowe z kancelarii SPCG zaznacza przy tym, że chodzi o wszelkie prezenty otrzymane od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Jeśli wartość otrzymanych prezentów przekroczy limity, nabywca będzie obowiązany do złożenia do właściwego urzędu skarbowego zeznania podatkowego i zapłaty podatku, w terminie miesiąca od dnia otrzymania prezentu. W przypadku darowizn dokonanych pomiędzy osobami najbliższymi istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, bez względu na wartość przedmiotu darowizny. Jedynym warunkiem formalnym jest zgłoszenie darowizny przez nabywcę do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania prezentu.

Z prezentami od pracodawcy sprawa jest klarowniejsza - są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Ich wartość może być jednak zwolniona od podatku, jeśli spełnione zostaną jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze prezenty muszą być sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych. A po drugie ich łączna wartość nie może przekroczyć 380 zł w ciągu roku. Prezenty sfinansowane przez pracodawcę ze środków obrotowych lub przekraczające wspomniany limit nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Podobnie, zwolnieniem nie są objęte wszelkiego rodzaju bony i talony – bez względu na ich wartość. - Tak jak w przypadku wszelkich innych składników wynagrodzenia, płatnikiem podatku jest pracodawca i to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jego rozliczenie – podkreśla mecenas Małgorzata Kryus-Radłowska.

Jeśli pracodawca sfinansuje prezenty ze środków ZFŚS, ich wartość nie będzie doliczana do podstawy wymiaru składek ZUS pracownika. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie limitu kwotowego, ani żadnego ograniczenia co do rodzaju świadczenia. Zwolnieniem będą objęte zatem zarówno prezenty rzeczowe, w tym bony i talony świąteczne, jak i upominki pieniężne. Jeżeli jednak prezenty zostaną zakupione ze środków obrotowych firmy będą stanowić one podstawę wymiaru składek ZUS pracownika.