Zakończył się etap prac parlamentarnych nad ustawą o fundacji rodzinnej – teraz trafi do prezydenta, a następnie, po upływie trzymiesięcznego vacatio legis, wejdzie w życie. Jest to ogromny przełom dla ok. 830 tys. polskich firm rodzinnych, które do tej pory miały do dyspozycji okrojone narzędzia do zaplanowania sukcesji obejmującej nie tylko dzieci, ale i kolejne pokolenia.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm rozpatrzył poprawki Senatu. Zgodnie ze zgłoszonym przez nas postulatem, skorygowano przepis wprowadzający automatyczne rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji, gdy nie została wpisana do rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia jej aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu. Fundator nie ma wpływu na to, jak szybko zadziała sąd, sankcja jest więc nieuzasadniona. Skorygowany przepis przewiduje rozwiązanie fundacji, jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie zostanie zgłoszona do rejestru.