Kolejne banki z GPW informują, że otrzymały od KNF listy zawierające zalecenia dotyczące podziału zysku. Raporty bieżące w tej sprawie podały do tej pory m.in. Pekao, Santander i mBank.

Każdy z nich otrzymał zalecenie wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Komisja zaleciła też niepodejmowanie przez banki w pierwszym półroczu, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

KNF poinformowała ponadto, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

To nie jest niespodzianka. Zalecenia te są zgodne z decyzją KNF z grudnia. Wtedy w stanowisku dotyczącym polityki dywidendowej banków w 2021 r. poinformowała, że uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

Analitycy oceniali, że nawet jeśli KNF przywróci możliwość wypłaty dywidend, to nie spodziewali się, aby były one duże. Być może pozwoli, wzorem EBC, na mocno ograniczoną wypłatę bankom będącym w najlepszej sytuacji finansowej. Poza tym wyniki w samym 2020 r. były słabe, a zatem zysk do podziału mniejszy. Pytanie co z niepodzielonymi zyskami. Szóstka banków z GPW, mających dywidendowy potencjał, zgromadziła aż 12 mld zł niepodzielonych zysków (w kwocie tej nie ma zarobku wypracowanego w 2020 r.).