fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Jak można pozwać sąd

www.sxc.hu
Jeśli na skutek błędnego orzeczenia odnieśliśmy szkodę możemy dochodzić odszkodowania przed Sądem Okręgowym
W ostatnim czasie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie trafił wniosek o wymierzenie grzywny Sądowi Rejonowemu Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za naruszenie art. 417 1 § 2 Kodeksu cywilnego kilkoma postanowieniami wydanymi w latach 2011-2012.
Krakowski WSA (sygn. akt III SO/Kr 15/12) odrzucił ten wniosek, argumentując, iż wniosek skarżącego o wymierzenie grzywny za naruszenie art. 417 1 § 2 Kodeksu cywilnego nie należy do właściwości sądów administracyjnych.
W jaki, więc sposób zgodnie z prawem możemy dochodzić odszkodowania od sądu, jeśli  doznaliśmy szkody z tytułu wydanego przez sąd orzeczenia? – Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej prawomocnym orzeczeniem zapewnia art. 417 1 § 2 kodeksu cywilnego. Wystąpienie z takim powództwem może mieć miejsce wyłącznie po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem – tłumaczy Mateusz Dróżdż, prawnik w Gide Loyrette Nouel, wykładowca Uczelni Łazarskiego.
W sprawach cywilnych  strona powinna wnieść tzw. skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Jest to warunek niezbędny, który umożliwia dochodzenie odszkodowania na gruncie art. 417 1 § 2 kodeksu cywilnego. – Skarga taka nie przysługuje od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego, które traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Skarga ta nie przysługuje również od orzeczeń, których zmiana lub uchylenie jest możliwe w drodze przysługujących środków prawnych, np. istnieje możliwość złożenia od nich apelacji – wylicza prawnik.
- Jeżeli od prawomocnego orzeczenia powyższa skarga nie przysługuje (takim przykładem jest np. orzeczenie w przedmiocie sprostowania wyroku), odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia podmiot może domagać się bez stwierdzenia niezgodności – wskazuje Mateusz Dróżdż. - Wyjątkiem jest sytuacja, w której strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, tj. nie zaskarżyła orzeczenia korzystając np. ze zwyczajnych środków odwoławczych, takich jak dla przykładu zażalenie – zaznacza.
W przypadku gdy uzyskamy pozytywne rozstrzygnięcie sądu, będziemy mogli dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym (Sąd Okręgowy). - Jeżeli wykażemy, że między błędnym orzeczeniem sądu a szkodą, którą poniosła, występuje adekwatny związek przyczynowy – zastrzega Dróżdż.
Regulację dotyczącą stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wprowadzono także do procedury sądowo-administracyjnej. Co do zasady, w postępowaniu administracyjnym skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie przysługuje, chyba że niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA