fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nie należy czekać z odwołaniem od e-maila o zwolnieniu

www.sxc.hu
Wymówienie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wadliwe, gdy szef nie użył bezpiecznego podpisu elektronicznego. Mimo to od dnia otrzymania wiadomości biegnie termin na skierowanie sprawy do sądu prac
Gdy pracodawca podejmuje decyzję o rozstaniu się z pracownikiem, musi pamiętać o zachowaniu właściwej formy prawnej. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie.
Sytuacja wygląda analogicznie, gdy zakończenie stosunku pracy następuje przez jego rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.
Potwierdza to obowiązujące w tym zakresie orzecznictwo, w tym wyrok Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2009 (I PK 72/09).
Zgodnie z przytoczonym przepisem do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (w tym oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę).

Elektroniczne też się liczy

Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest też złożone w postaci elektronicznej. Warunkiem jest, by zostało ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Czy złożenie zatem pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą e-maila stanowi dochowanie wymaganej formy pisemnej, a w konsekwencji czy może wywołać dla niego negatywne skutki prawne?
Zacząć trzeba od tego, że często na porządku dziennym wewnętrzna wymiana informacji między pracodawcą a pracownikiem następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zakładanie kont służbowych dla poszczególnych pracowników oraz ich wykorzystywanie w procesie przekazywania wszelkich zadań oraz poleceń to powszechna metoda przepływu danych.
Nie oznacza to jednak, że między służbowymi poleceniami i informacjami można tak po prostu przemycić również oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Ważny podpis kwalifikowany

Jakkolwiek zasadne wydaje się przyjęcie możliwości skutecznego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej, to działanie takie będzie stanowić naruszenie art. 30 § 3 kodeksu pracy.
Złożenie bowiem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę e-mailem bez bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Jednak co innego wadliwość, a co innego skuteczność oświadczenia woli. W świetle art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków przewidzianych w ustawie).
Za moment złożenia oświadczenia woli drugiej osobie przyjmuje się chwilę, w której oświadczenie to doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Podobnej oceny należy dokonać w razie złożenia oświadczenia woli za pomocą e-maila, bo zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
W konsekwencji, uwzględniając treść art. 300 k.p., zasadne wydaje się  twierdzenie, że jest dopuszczalne i prawnie skuteczne doręczenie pracownikowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Przyjmując prawidłowość powyższego założenia, następstwem takiego doręczenia będzie rozpoczęcie biegu terminu do dochodzenia przez pracownika roszczeń w trybie art. 264 § 1 k.p., tj. prawo odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (por. uchwała SN z 2 października 2002; III PZP 17/02).
Wobec powyższego, mimo że działanie takie jest działaniem wadliwym prawnie, wywołuje ono skutki prawne w sferze uprawnień pracowniczych. W takiej sytuacji pracownik chcąc dochodzić swoich racji przed sądem pracy, powinien w ciągu siedmiu dni od otrzymania e-maila zaskarżyć zawarte w nim wypowiedzenie umowy o pracę.
—Maciej Kurek aplikant radcowski w kancelarii prawnej e|n|w|c w Warszawie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA