fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Spółka komandytowo-akcyjna - jak akcjonariusz rozlicza PIT

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskuje przychód dopiero z chwilą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy
Tak orzekł WSA w Krakowie 15 września 2011 (I SA/Kr 983/11).
Wyjaśnił, że wcześniej podatnik posiadający akcje nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie można bowiem określić wysokości ewentualnego dochodu ani tego, czy rzeczywiście zostanie on wypłacony. Osoba fizyczna zamierzająca zostać akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) złożyła wniosek o wydanie interpretacji. Chciała wiedzieć, kiedy powstanie przychód z tytułu posiadania akcji.
Zdaniem podatnika w chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenie wypłaty zysków spółki. Uprawniony do uzyskania dywidendy jest ten, któremu w chwili podjęcia uchwały przysługiwały akcje. Dopóki nie zaistnieją wszystkie przesłanki przewidziane przez kodeks spółek handlowych, dopóty nie powstanie  przychód należny w rozumieniu ustawy o PIT. W konsekwencji nie może być mowy o obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego z tytułu posiadania akcji. W ciągu roku podatkowego nie sposób bowiem określić, czy dochód powstanie i ewentualnie w jakiej wysokości. Ponadto, w razie zmiany akcjonariusza, kto inny zapłaci zaliczki, a kto inny może otrzymać rzeczywisty przychód. Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że wspólnik musi wpłacić zaliczkę w momencie, gdy przychody są należne (nie muszą być  rzeczywiście otrzymane). Powołała się na art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Zatem akcjonariusz powinien w trakcie roku wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego. Sąd uchylił interpretację. Stwierdził, że przed podjęciem stosownej uchwały o wypłacie zysku nie można mówić o powstaniu przychodu, nie ma więc przychodów należnych. Sąd zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, które rozwiał wyrok NSA z 5 maja 2011 (II FSK 2126/09). Wskazano w nim, że od dochodów z tytułu posiadania akcji nie ma obowiązku wpłacania zaliczek oraz że powstanie dochodu uzależnione jest od podjęcia odpowiednich uchwał organów spółki. Karol Trybulec współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte Komentuje Katarzyna Kurzawska - Puchała, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Poznaniu) Jest to kolejny korzystny wyrok dla akcjonariuszy SKA. Zasady opodatkowania akcjonariusza SKA będącego osobą fizyczną od dawna budzą wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z nieprecyzyjnego sformułowania art. 8 ust. 1 ustawy o PIT oraz istnienia różnych źródeł dochodów objętych PIT. Spowodowało to pojawienie się  kilku alternatywnych koncepcji opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza SKA będącego osobą fizyczną. W komentowanym wyroku sąd przychylił się do stanowiska, że dywidenda otrzymywana przez akcjonariusza SKA jest dochodem z działalności gospodarczej, który powstaje (staje się należny) dopiero w momencie podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy. Eliminuje to problem ustalenia w ciągu roku podstawy opodatkowania. Nie ma bowiem przychodu należnego po stronie akcjonariusza. W konsekwencji podatnik nie musi uiszczać miesięcznych zaliczek na PIT w trakcie roku. Odprowadza zaliczkę dopiero za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku SKA lub, ewentualnie, w którym ogłoszono wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W podobny sposób zinterpretował przepisy WSA w Warszawie w wyrokach: z 5 marca 2010 (III SA/Wa 1626/09), z 27 lipca 2011 (III SA/Wa 3079/10) i z 27 lipca 2011 (III SA/Wa 3046/10) oraz NSA w orzeczeniu z 5 maja 2011 (II FSK 2126/09). Warto nadmienić, że w wyroku z 20 grudnia 2007 (I SA/Kr 1181/07) WSA w Krakowie stwierdził, że kwoty uzyskane przez akcjonariusza z tytułu udziału w SKA są przychodem z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT), opodatkowanym 19-proc. zryczałtowanym PIT. Z kolei np. w wyroku z 29 grudnia 2009 (I SA/Bd 849/09) WSA w Bydgoszczy stwierdził, że przychody uzyskiwane przez akcjonariusza SKA powinny być uznane za przychody z innych źródeł (art. 10 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). Podlegają więc opodatkowaniu według skali bez obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek. Wiąże się to jednak w praktyce z brakiem możliwości skorzystania z liniowej stawki PIT. Ze względu na tak rozbieżne stanowiska organów podatkowych przed przystąpieniem do SKA jako akcjonariusz warto wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację wskazującą sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z takiej spółki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA