fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Niepełnosprawni: Formalności przy dofinansowaniu wynagrodzenia niepełnosprawnego

Rzeczpospolita
Wniosek Wn-D o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych składamy do 20 dnia kolejnego miesiąca.
- W jakich terminach pracodawca powinien złożyć w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek Wn-D o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Co dzieje się w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku przypada na sobotę lub niedzielę?
Z zasady jest to najpóźniej 20 dzień miesiąca za poprzedni miesiąc. Dotyczy to przekazywania nie tylko wniosku Wn-D, ale i informacji INF-D-P oraz INF-O-PP lub INF-O-PR. Stanowi o tym § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 w sprawie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU z 2009 r. nr 8, poz. 43 ze zm.).
Uregulowania kwestii właściwych terminów na składanie dokumentacji w SOD należy szukać w art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis ten w § 4 wskazuje, że „jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni". Do 15 czerwca 2011 PFRON uznawał, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy.
Dlatego, w sytuacji gdy 20 dzień miesiąca przypadał właśnie w ten dzień, dokumenty należało przekazać do godz. 24 tego dnia. W razie niedotrzymania tego terminu dofinansowanie przepadało.
Przełomowa w tym zakresie okazała się uchwała NSA z 15 czerwca 2011 (I OPS 1/11), w której uznał on, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu wskazanego przepisu k.p.a. Po tej dacie nie ma zatem konsekwencji za przekazanie do PFRON dokumentów 22 dnia miesiąca za poprzedni, jeśli termin na przekazanie dokumentów przypada w sobotę. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w sierpniu 2011.
- Pracownik ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS bezterminowo. Dostarczył nam nowe orzeczenie 5 września 2011 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane 26 sierpnia 2011.
Według punktu piątego nowego orzeczenia ustalony stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym datuje się od 26 sierpnia br. Natomiast w punkcie czwartym wskazano, że niepełnosprawność istnieje od maja 2008. Czy możemy zaliczyć pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od 26 sierpnia 2011?
Tak, należy go wliczyć od tej daty do zatrudnienia osób z takim stopniem niepełnosprawności, mimo że dostarczył on to orzeczenie 5 września 2011. W opisanej sytuacji w całym analizowanym okresie, tj. od maja 2008, pracownik jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721).
Istotne jest jednak to, że nie w całym jako osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a dopiero od 26 sierpnia 2011. Wynika to z faktu, że orzeczenie późniejsze nie uchyla poprzedniego, chyba że wniosła o to osoba, której ono dotyczy. Jeżeli nie złożyła takiego wniosku, to w obrocie prawnym znajdują się oba orzeczenia, jednak decyduje treść później wydanego orzeczenia (por. decyzja samorządowego kolegium odwoławczego we Wrocławiu z 25 października 2005, SKO 4143/28/05).
Dlatego nie można się cofnąć z uznaniem zatrudnionego za osobę niepełnosprawną ze stopniem umiarkowanym przed datę wydania kolejnego orzeczenia.
- Zgodnie z zaleceniami PFRON robiłam korekty DEK-II na DEK-IIa i INF-1 do 20 lipca 2011. Dowiedziałam się właśnie, że powinnam była dodatkowo w systemie e-pfron wygenerować załączniki DEK-Z i INF-Z na nowych drukach. Czy to prawda i co mam teraz zrobić?
Pracodawcy, którzy nie zdążyli wysłać do 20 lipca 2011 korekty DEK-Z i INF-Z, nie poniosą jednak za to żadnej sankcji, np. w postaci zablokowania miesięcznego dofinansowania. Mogą te korekty zrobić obecnie, wysyłając np. za sierpień DEK-IIa i INF-1 do 20 września, dołączając korekty DEK-Z i INF-Z.
Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA