fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Zmiana kategorii drogi ma praktyczne znaczenie dla jej użytkowników

Uchwała o zmianie kategorii drogi powiatowej na gminną jest aktem prawa miejscowego i należy ją ogłaszać w dzienniku urzędowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. III SA/Lu 331/07).
Wojewoda lubelski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały rady powiatu Lublin w sprawie zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną, w części obejmującej postanowienie o ogłoszeniu tego aktu w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego. W uzasadnieniu stwierdził, że uchwała ta nie spełnia żadnego z dziesięciu warunków wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Nie można również zaliczyć jej do aktów prawa miejscowego, ponieważ nie zawiera treści ustanawiających normy prawne, a jedynie ustala, kto jest zarządcą drogi. Zdaniem wojewody, z samego faktu pozbawienia drogi określonej kategorii nie wynikają dla jej użytkowników żadne prawa i obowiązki.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 o samorządzie powiatowym. Przede wszystkim łączy się z przeniesieniem prawa własności drogi na rzecz innej osoby prawnej, a mianowicie z powiatu na gminę. Ponadto rodzi konsekwencje prawne dla nieograniczonej liczby użytkowników drogi. Ma też wpływ na prawa i ograniczenia właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż pasa drogowego. Z tych względów uchwała o zmianie kategorii drogi podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA