fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Orzeczenia sądów 28 maja -3 czerwca 2011

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Przedstawiamy przegląd orzeczeń opisywanych w tym tygodniu na łamach "Rzeczpospolitej" i serwisu www.rp.pl
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W jakiej wysokości i na jakiej podstawie podatek za mieszkanie i udział w garażu wielostanowiskowym?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 kwietnia 2011 (sygnatura akt: I SA/Ol 131/11)
Stan faktyczny:
Prezydent miasta ustalił małżonkom podatek od nieruchomości z tytułu własności m.in. lokalu mieszkalnego, gruntu oraz miejsca parkingowego w piwnicy bloku mieszkalnego (tzw. budynki pozostałe). Najniższą stawkę organ zastosował tylko do lokalu mieszkalnego. Podatnicy odwołali się argumentując, że miejsce parkingowe jest częścią składową budynku mieszkalnego, co wynika z aktu notarialnego, powinno więc korzystać  z tej samej stawki co lokale mieszkalne.
WSA orzekł:
Do miejsca parkingowego położonego w piwnicy bloku mieszkalnego nie można stosować najniższej stawki podatku od nieruchomości, ponieważ preferencje podatkowe dotyczą tylko mieszkań.
Skoro małżonkowie byli współwłaścicielami udziału w lokalu niemieszkalnym – zespole miejsc parkingowych – to powinien on stanowić odrębny przedmiot opodatkowania z pozostałymi współwłaścicielami. Przyjęcie do opodatkowania w jednej decyzji wydanej małżonkom lokali będących w ich własności i współwłasności było nieprawidłowe.
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Czy gmina może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi na zasadach zbliżonych do komercyjnych?
Postanowienie Sądu Najwyższego  z 18 maja 2011 r. (sygnatura akt: III CZP 22/11)
Stan faktyczny:
W jednej ze wspólnot mieszkaniowych powierzono administrowanie nieruchomością wspólną Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej miasta na mocy umowy poprzedzonej odpowiednią uchwałą wspólnoty. Gdy po zmianie zarządu wspólnoty i powierzeniu administracji prywatnej w firmie nastąpiły rozliczenia, nowy zarząd  podnosił, że umowa z ZGM była nieważna, naruszono bowiem ograniczenie z art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej. Stanowi on, że działalność gminy wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego (ale np. przez spółkę handlową z udziałem gminy). Powstało więc pytanie, czy płatna usługa administrowania wspólnotą ma charakter użyteczności publicznej.
SN odmówił podjęcia uchwały
LOKAL SPÓŁDZIELCZY PO ROZWODZIE
Czy wykupione po rozwodzie mieszkanie spółdzielcze mogło wejść do wspólnego majątku byłych małżonków czy też  stanowiło odrębny majątek małżonka, który dokonał wykupu?
Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2011 r. (sygnatura akt: II CSK 410/10)
Stan faktyczny:
Krystyna W. domagała się wyłącznego prawa do spółdzielczego własnościowego mieszkania po zmarłej matce. Przed laty matka wpłaciła wkład mieszkaniowy na mieszkanie i była jego jedynym najemcą, choć w tym czasie była w związku małżeńskim.  Po rozwodzie z mężem wystąpiła o przekształcenia lokatorskiego prawa we własnościowe. Spółdzielnia uznała, że prawo do mieszkania należy także do spadkobierców byłego męża matki.
SN orzekł:
Spółdzielnia nie powinna była się zgodzić na wykup przez byłą żonę mieszkania bez rozliczenia z mężem. Jednakże niedopełnienie tych obowiązków nie ma znaczenia dla ustalenia właściciela mieszkania. Ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo, będące następstwem wykupienia prawa lokatorskiego, nie jest jego prawną kontynuacją, to  wykupione mieszkanie stanowiło odrębny majątek kobiety.
PIT
Czy w razie śmierci samotnego rodzica jego spadkobiercy mogą żądać w jego imieniu preferencyjnego rozliczenia podatku?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygnatura akt: I SA/Gl 1214/10)
Stan faktyczny:
W kwietniu 2010 r. przedstawiciel ustawowy małoletnich dzieci zwrócił się w ich imieniu do urzędu skarbowego o rozliczenie podatku ich zmarłej matki za 2009 r., uwzględniając to, że była samotnym rodzicem. Fiskus uznał jednak, że po śmierci podatniczki nie można już rozliczyć jej podatku na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Prawo do takiego rozliczenia uzależnione jest od złożenia wniosku przez samego podatnika. Matka dzieci nie zdążyła go złożyć.
WSA orzekł:
Prawo opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci jest prawem osobistym, ściśle związanym z osobą podatnika, które nie przechodzi na jego następców prawnych (spadkobierców).
INFORMACJA PUBLICZNA
Czy można żądać kopii dokumentów zawierających informację publiczną?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 7 kwietnia 2011 r. (sygnatura akt: II SAB/Lu 78/10)
Stan faktyczny:
Tomasz S. zarzucił prezydentowi Lublina bezczynność w zakresie udostępnienia mu informacji publicznej o stanie prawnym nieruchomości, której gmina jest współwłaścicielem. Domagał się udostępnienia mu kopii opinii prawnej dotyczącej ważności umów najmu wraz z imieniem i nazwiskiem radcy prawnego, który ją sporządził, oraz jego numerem wpisu na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Żądanie oparł na ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Sąd orzekł:
Informacją publiczną jest treść wszelkich dokumentów, wystąpień, opinii i ocen sporządzonych na wniosek organu administracji publicznej. Charakteru informacji publicznej nie ma natomiast informacja na temat danych personalnych osoby sporządzającej owe dokumenty. Prawo do informacji publicznej nie obejmuje żądanie kserokopii dokumentów, w których może być ona zawarta.
PRZESIEDLENIA
Czy za akcję "Wisła" należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie?
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygnatura akt: I Ca 121/11)
Stan faktyczny:
Bazyli K. w 1947 r. podczas akcji „Wisła” został przesiedlony na Dolny Śląsk. W Dołhobyczowie zostawił gospodarstwo wraz z zabudowaniami. W 1958 r. gospodarstwo przejął Skarb Państwa, a potem nieruchomość rozdysponowano między osoby trzecie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że przejęcie majątku odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Córka Bazylego K. wystąpiła na tej podstawie o odszkodowanie za utracony majątek  i zadośćuczynienie za cierpienia wynikającej z wieloletniej tułaczki jej ojca.
Sąd orzekł:
Odszkodowanie jest należne, bo nieruchomość jest dziś własnością osób trzecich. Nie ma natomiast podstaw do przyznania zadośćuczynienia, gdyż akcję "Wisła" przeprowadzono na podstawie przepisów, które nigdy nie zostały uchylone. Trudno więc mówić o bezprawności akcji.
POSTĘPOWANIE CYWILNE
Czy można ominąć proceduralne ograniczenia w zgłaszaniu roszczeń, wytaczając inny proces?
Orzeczenia Sądu Najwyższego z 31 maja 2011 r. (sygnatura akt: II CSK 427/10)
Stan faktyczny:
Elżbieta i Katarzyna A. wynajęły lokal na aptekę od miejskiej Administracji Nieruchomościami. Wkrótce doszło do sporu (ze względów sanitarnych lokal nie nadawał się na aptekę) na tle rozliczenia kontraktu. Miasto wytoczyło im sprawę o zaległy czynsz, natomiast panie A. zgłosiły roszczenia wobec miasta: za nakłady na remont oraz utracone korzyści. Ponieważ jednak nie miały ich udokumentowanych, nie mogły zgłosić ich do potrącenia w sądzie, w procesie gospodarczym, gdyż takie ograniczenie narzuca art. 41914 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. Zgłosiły je zatem miastu do potrącenia poza procesem. Miasto kwestionowało dopuszczalność roszczenia, więc złożyło pozew o ustalenie, że pozasądowe potrącenie było skuteczne.
SN orzekł:
Jeśli procedura sądowa zawiera ograniczenia, jak te w sprawach gospodarczych dotyczące potrąceń, to nie można ich omijać, wytaczając kolejną sprawę.
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA