Podatki

Jaką kwotę można odzyskać

Wysokość limitów rekompensaty uzależniona jest od tego, czy prace wymagały pozwolenia na budowę. Jeśli tak, to są one ponaddwukrotnie wyższe
Podatnikom należy się zwrot tylko od materiałów budowlanych obłożonych do 30 kwietnia 2004 r. 7-proc. stawką VAT, która od 1 maja 2004 r. wzrosła do 22 proc. Aby go obliczyć, trzeba pomnożyć sumę VAT wynikającą z posiadanych faktur przez 68,18 proc. Nie zawsze jednak urząd odda właśnie tyle, ponieważ zostały wprowadzone limity. Dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę wynosi on 12,295 proc. iloczynu 70 i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Przepisy nakazują uwzględniać cenę 1 mkw. ogłoszoną ostatnio przed kwartałem, w którym składany jest wniosek (2650 zł).
Jeśli roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, limit jest niższy. Oblicza się go tak samo, ale zamiast 70 we wzorze przyjmuje się 30. Jeszcze inaczej obliczają zwrot i limity osoby, które wydatki wynikające z faktur rozliczały wcześniej w ramach ulgi budowlanej bądź remontowej. Sumę VAT z faktur uprawniających do zwrotu muszą pomnożyć przez 55,23 proc. Kwota ta nie może być wyższa niż limity, które oblicza się, mnożąc iloczyn 30 lub 70 i odpowiedniej stawki za 1 mkw. przez 9,959 proc.
Istnienie czterech niezależnych limitów początkowo powodowało wątpliwości, czy można je zsumować. Ministerstwo Finansów w interpretacji z 28 lutego 2006 r. (PB/MC-033-19/06) wyjaśniło, że jednemu podatnikowi przysługują maksymalnie dwa limity. Będzie tak, jeśli prowadzi zarówno prace wymagające pozwolenia budowlanego, jak i prace remontowe. Od 6 marca zasada ta jest wyraźnie zapisana w ustawie. Kwotę zwrotu zaokrągla się do pełnych złotych. Według pierwszej wersji ustawy każdemu podatnikowi limity przysługiwały tylko raz. Miały to bowiem być przepisy obowiązujące czasowo – do końca 2007 r. Ostatnia nowelizacja (DzU z 2007 r. nr 192, poz. 1382) zmieniła jednak charakter ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ustawodawca postanowił pozostawić na stałe możliwość korzystania z tej rekompensaty. W związku z tym zdecydowano, że limity będą dotyczyć okresów pięcioletnich, których początek będzie liczony od daty złożenia pierwszego wniosku. Zasada ta ma zastosowanie do wniosków złożonych od 1 stycznia 2006 r. Oznacza to, że nie warto zwlekać z wystąpieniem z wnioskiem. Im wcześniej podatnik go złoży, tym wcześniej będą mu przysługiwały nowe limity. Uwaga! Osobom pozostającym w dniu poniesienia wydatków w związku małżeńskim przysługuje jeden limit. Gdy małżonkowie korzystali ze zwrotu przed zawarciem małżeństwa, kwota ta obniża limit ulgi, który będzie im przysługiwał. Jeśli natomiast korzystali wspólnie z ulgi, a następnie małżeństwo ustało lub sąd orzekł separację, to każde z nich musi pomniejszyć przysługujący mu limit o połowę uzyskanego wspólnie zwrotu. Wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku. Przepisy nie zawierają ograniczenia, że może on uwzględniać tylko faktury z ostatniego roku.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL