fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Opodatkowanie akcji i termin wypłaty dywidendy

[b]Czy akcje nabyte od spółki w 1999 r. przez pracowników są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Biuro maklerskie, które o to już pytałam, nie potrafi mi pomóc, bo samo nie wie. Mam też jeszcze inną wątpliwość, która dotyczy terminu wypłacania dywidendy przez biuro maklerskie. Wiem, że spółka przekazuje wypłatę z zysku do biura maklerskiego już w lipcu. Dlaczego zatem zawiadomienie o wypłacie dywidendy biuro przesyła mi dopiero trzy miesiące później, bo w październiku? – pyta czytelniczka.[/b]
[b] Odpowiada Michał Grzybowski, senior manager, doradca podatkowy w Ernst & Young:[/b]
Dochody z tytułu zbycia akcji są generalnie opodatkowane liniową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 proc. Wyjątkiem od tej zasady jest brak opodatkowania dochodu ze zbycia akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.
Aby jednak było można skorzystać z tego wyłączenia z opodatkowania, powinny zostać spełnione specyficzne warunki. Konieczne jest zatem, aby akcje w chwili ich zbycia były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo też w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, ewentualnie w trybie specyficznego zezwolenia udzielonego na mocy przepisów ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (obecnie w znacznej części uchylonej). Jeżeli więc w omawianym wypadku powyższe warunki są spełnione, bo np. akcje zostały nabyte przez pracowników na podstawie oferty publicznej spółki w roku 1999 i są dopuszczone obecnie do publicznego obrotu papierami wartościowymi, to przychody ze zbycia tych akcji powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Kwestia wypełniania obowiązków płatnika podatku z tytułu dywidend otrzymywanych przez osoby fizyczne nie jest natomiast jednoznaczna. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje raczej na spółkę wypłacającą dywidendę jako na podmiot zobligowany do wypełniania funkcji płatnika tego podatku. Tymczasem regulacje dotyczące Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wskazują, iż to biura maklerskie prowadzące rachunki inwestycyjne osób fizycznych powinny dokonywać naliczenia, poboru i przekazania zryczałtowanego podatku. Jakkolwiek przepisy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie są podatkowotwórcze, generalna praktyka podmiotów działających na rynku maklerskim odzwierciedla podejście wskazane przez KDPW. Niezależnie od powyższego, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek powinien zostać przesłany do urzędu skarbowego do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym go pobrano, czyli generalnie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kwota dywidendy została wypłacona akcjonariuszowi. Jeżeli taka sytuacja zachodzi w tym wypadku, to z punktu widzenia podatkowego terminy przewidziane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zachowane.
[b]Kwestia zaś terminów rozliczeń między akcjonariuszem a biurem maklerskim zależy od warunków umowy dotyczącej prowadzenia rachunku inwestycyjnego.[/b] W omawianym wypadku treść konkretnej umowy wiążącej czytelniczkę i biuro maklerskie powinna rozstrzygnąć, czy podmiot ten terminowo wypełnił przewidziane w niej obowiązki wobec inwestora.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA