fbTrack

Ustrój i kompetencje

Sprawy międzygminne nie podlegają referendum

DEMOKRACJA LOKALNA Sprawy międzygminne nie podlegają referendum Rada gminy nie może ogłosić referendum w sprawie, w której kompetencje przekazała związkowi międzygminnemu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Związek Komunalny Zlewni Górnej Baryczy, do którego gmina Sulmierzyce w woj. wielkopolskim przystąpiła w 2003 r., zajmuje się m.in. gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz wykorzystywaniem i utylizowaniem odpadów komunalnych. W 2006 r. związek postanowił wybudować w Sulmierzycach zakład zagospodarowania odpadów. Ale kiedy wystąpił o lokalizację inwestycji celu publicznego, stowarzyszenie Ruch Samorządowy Sulmierzyczanie wystąpiło do Rady Miejskiej o ogłoszenie lokalnego referendum w tej sprawie. Taką możliwość przewiduje ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym.
Referendum nie doszło jednak do skutku. Uchwałę w tej sprawie unieważnił wojewoda wielkopolski, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Rady Miejskiej. Zgodził się z wojewodą, że rada nie mogła ogłosić referendum w sprawie, w której gmina przekazała swoje kompetencje związkowi międzygminnemu. Gdyby uznać, że rada może ogłaszać referendum lokalne wkraczające w kompetencje związku, stałby się on martwy. W skardze kasacyjnej do NSA rada zarzuciła błędną interpretację art. 2 ust.1 ustawy o referendum lokalnym. Przepis ten mówi, że członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. To, że gmina przekazała część swoich zadań związkowi komunalnemu, nie oznacza, że nie ma już nic dopowiedzenia. Przekazanie związkowi (który jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin) spraw dotyczących gospodarki odpadami, nie może pozbawiać lokalnej społeczności prawa do wypowiadania się w sprawie budowy zakładu zagospodarowania odpadów.
NSA w wyroku z 19 września podzielił jednak argumentację wojewody i WSA i oddalił skargę kasacyjną. - Temat referendum jest lokalny i ważny, ale gmina nie może rozstrzygać w ten sposób sprawy, którą przekazała związkowi komunalnemu - powiedziała sędzia Małgorzata Stahl (sygn. IIOSK1029 /07) . Danuta Frey
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL