fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak uzyskać korzystny kredyt na termomodernizację budynków

Zarządcy oraz właściciele mogą skorzystać z kredytu termomodernizacyjnego na docieplenie budynków mieszkalnych, do którego dopłaci państwo. Jest o co się bić. Po modernizacji zużycie ciepła można ograniczyć nawet o 60 proc.
Termomodernizacja służy zmniejszeniu zużycia energii w budynku, a tym samym obniżeniu kosztów jego eksploatacji. - Warto więc ocieplić ściany lub wymienić okna - zachęca Małgorzata Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.
[srodtytul]Na jakie cele [/srodtytul] Na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych można zaciągnąć kredyt, który jest objęty pomocą państwa. Polega na udzieleniu premii termomodernizacyjnej, która jest wypłacana po zrealizowaniu inwestycji. Wynosi 25 proc. wykorzystanego kredytu. Pieniędzmi na ten cel dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt z premią przysługuje na: ocieplenie ścian, stropodachów, stropu piwnic, modernizację systemu grzewczego, wymianę okien, drzwi i inne przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. [srodtytul]Dla kogo [/srodtytul] Kredyt mogą otrzymać: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, deweloperzy, właściciele domów jednorodzinnych. Ale nie tylko. Przepisy wymieniają także właścicieli, zarządców budynków mieszkalnych zbiorowego zamieszkania. Takimi budynkami są: hotele robotnicze, internaty, bursy szkolne oraz domy: opieki społecznej, emeryta i rencisty, studenckie, dziecka, dla bezdomnych. Budynki te nie mogą być wykorzystywane doprowadzenia działalności gospodarczej. [srodtytul]Załatwianie formalności [/srodtytul] Zarządca (właściciel) budynku, który chce skorzystać z kredytu, musi odwiedzić bank komercyjny, który ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to m. in.: PKO BP, BISE, BOŚ, BZ WBK, Bank Pocztowy. Wniosek o przyznanie premii należy składać wraz z wnioskiem kredytowym w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym banku można także otrzymać formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Banki komercyjne stawiają takie same wymagania kredytowe jak w stosunku do innych kredytobiorców. Trzeba więc mieć zdolność kredytową oraz posiadać zabezpieczenia kredytowe. Oprocentowanie takiego kredytu średnio waha się od 5,5 do 6,5 proc., a kredyt musi być spłacony maksymalnie w ciągu dziesięciu lat. [srodtytul]Premia tylko z audytem [/srodtytul] Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego spełniającego wszystkie ustawowe warunki. Audyt powinien zawierać: -dane dotyczące budynku, - ocenę stanu technicznego budynku, instalacji grzewczej i ciepłej wody, a jeżeli znajduje się w nim kotłownia, to także jej, - opis możliwych wariantów realizacji planowanej inwestycji, - wskazanie, który z tych wariantów byłby dla danego budynku najlepszy. - Bardzo często - podkreśla Małgorzata Popiołek - zarządca lub właściciel zakłada, że wymieni okna i drzwi. To złe założenie. Może się bowiem okazać, że sama wymiana okien i drzwi to za mało albo że ich wymiana nie poprawi zużycia energii w budynku. Można to określić dopiero na podstawie audytu. Dlatego jest on niezbędnym dokumentem w procesie starania się o premię termomodernizacyjną. Audyt może wykonać praktycznie każdy. Przepisy nie stawiają żadnych wymagań. Warto jednak skorzystać z rekomendowanych osób. Ich listy prowadzą: Ministerstwo Budownictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Trafiają na nie tylko osoby, które wykonały co najmniej trzy audyty pozytywnie zweryfikowane przez specjalistów. Koszty takiego audytu mogą być różne. Nie ma żadnych przepisów, które określiłyby widełki cenowe. Obowiązują jedynie wytyczne Zrzeszenia Audytorów. Wszystko zależy od ustaleń między audytorem a zlecającym. W Warszawie np. audyt budynku wielolokalowego kosztuje ok. 3 tys. zł. Uwaga! Zawsze można zlecić wykonanie audytu wstępnego, który określi szacunkowe koszty modernizacji oraz rodzaj prac do wykonania. Jego koszt jest niewielki i wynosi od 200 do 300zł. Audyt jest składany w banku komercyjnym razem z wnioskiem kredytowym. Bank po analizie dokumentów może przyznać tzw. promesę kredytu. Jest ona przekazywana BGK wraz z audytem. [srodtytul]Kiedy otrzymamy premię [/srodtytul] BGK weryfikuje audyt pod względem formalnym i merytorycznym. Przede wszystkim interesuje go, czy: - kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, - okres spłaty kredytu nie jest dłuższy niż dziesięć lat, - kwota spłaty kredytu wraz z od setkami jest niższa od dziesięcioletnich oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji. Oznacza to, że kredyt jest spłacany z uzyskanych oszczędności.Po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego i otrzymaniu dokumentacji od banku kredytującego BGK, przyznaje premię termomodernizacyjną. Wówczas dopiero może zostać uruchomiony kredyt. Po realizacji przedsięwzięcia i wykorzystaniu kredytu, a także po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, BGK wypłaca premię w wysokości 25 proc. wykorzystanego kredytu. Bank kredytujący zalicza premię na poczet spłat rat kredytowych. Z tytułu przyznania premii BGK pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6 proc. przyznanej premii. Przekazanie premii termomodernizacyjnej następuje w terminie siedmiu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Audyt jest potrzebny nie tylko do uzyskania kredytu, ale także - później -do załatwienia formalności budowlanych. Na jego podstawie sporządza się projekt budowlany. Te dwa dokumenty nie mają prawa się od siebie różnić. Przykładowo. Jeżeli audyt mówi o ociepleniu ściany styropianem o grubości 12 cm, to i projekt powinien przewidywać dokładnie takie ocieplenie, a nie inne. Projektant musi wystawić nawet oświadczenie, że projekt jest zgodny z audytem. [ramka] Kredyt termomodernizacyjny cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Średnia premia termomodernizacyjna wynosi obecnie 60 tys. zł. Nie są to więc małe kwoty. W tym roku wpłynęło już blisko 2500 wniosków o jej przyznanie (według danych do końca czerwca br.), a w całym 2006 roku około 3200. W bieżącym roku budżet państwa przeznaczył na ten cel 250 mln zł, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i banków uczestniczących w programie termomodernizacji. Do rozdysponowania na początek lipca pozostało jeszcze około 65 mln zł, co szacunkowo umożliwi objęcie premią termomodernizacyjną około tysiąca nowych wniosków. To bardzo dobra prognoza w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy pieniędzy zabrakło już na początku czerwca. Warto więc, aby zainteresowani składali wnioski, gdyż jest szansa, że mogą być one pozytywnie rozpatrzone przez BGK jeszcze w tym roku. Najwięcej problemów nastręcza kredytobiorcom dobre sporządzenie audytu energetycznego, dlatego należy zadbać, by był jak najlepszy. Dzięki temu uniknie się rozczarowań i niepotrzebnych wydatków. [/ramka][ramka]- ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2000 r. nr 48, poz. 550) - rozporządzenie ministra infrastruktury z 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (DzU z 2002 r. nr 12, poz. 114) - rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego. (DzU z 2002 r. nr 12, poz. 115) - rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej (DzU z 2001 r. nr 156, poz. 1823) [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA