Nowy wzór sprawozdania

Przygotowując sprawozdanie za 2006 r., jednostki i zakłady budżetowe po raz pierwszy muszą sporządzić rachunek zysków i strat.
Jednostki budżetowe, sporządzając sprawozdania za ubiegły rok, po raz pierwszy stosują rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020).-Znacznie rozszerzyło ono zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Na koniec 2005 r. obejmowało bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie za 2006 r. zawiera także rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki -mówi dr Anna Zysnarska z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zdaniem jednak trudno znaleźć uzasadnienie dla obowiązku sporządzania rachunku zysków...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL