fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie rozliczymy kosztów upomnienia

- Zapomniałem zapłacić w terminie podatek liniowy za 2006 r. w kwocie 262 zł. Pocztą dostałem pisemne upomnienie. W rezultacie oprócz podatku zapłaciłem 7 zł odsetek oraz koszty upomnienia w wysokości 8,80 zł. Czy urząd skarbowy ma prawo obciążyć mnie kosztami upomnienia i czy są one kosztami uzyskania przychodów?- pyta czytelnik DF.
Postępowanie urzędu skarbowego jest prawidłowe. Ma prawo dochodzić kosztów upomnienia.Podatek niezapłacony w terminie jest zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Ponieważ czytelnik nie zapłacił podatku, urząd skarbowy przystąpił do jego ściągnięcia. Zgodnie bowiem z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej upea) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ordynacji podatkowej, podlegają egzekucji administracyjnej.Z kolei art. 15 upea mówi, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu, przestał zobowiązanemu pisemne upomnienie, wzywające do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i mogą być ściągnięte w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.Wysokość koszt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA