fbTrack

Wadliwe oświadczenie nabywcy nie uprawnia do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy

Skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego uzależnione jest od przedstawienia oświadczeń nabywców o jego przeznaczeniu na cele grzewcze. Oświadczenia te muszą jednak odpowiadać wymogom określonym w przepisach. Brak spełnienia tych warunków obciąża podatnika, pozbawiając go prawa do skorzystania z niższej stawki akcyzy - orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 30 sierpnia br. (I SA/Gd 842/06).
Organy podatkowe zweryfikowały dokumentację dotyczącą sprzedaży oleju opałowego i zakwestionowały wiele zewidencjonowanych faktur oraz oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele grzewcze. Niektórzy kontrahenci zaprzeczyli, aby kiedykolwiek przeprowadzali transakcje ze skarżącym bądź też wskazali, że miały one inną wysokość. Analiza oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego, do uzyskania których skarżący był obowiązany, wykazała, że były one niepełne. Stwierdzono m.in. braki w danych adresowych nabywców towaru, co skutkowało niespełnieniem nałożonych przepisami prawa warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Organy podatkowe zweryfikowały wadliwe oświadczenia i uwzględniły te, które udało się potwierdzić u nabywców oleju.Także sąd wskazał, że przepisy wykonawcze do ustawy o VAT z 1993 r. oraz ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. wyraźnie wskazują, jakie minimalne dane powinny zawierać oświadczenia o przeznaczeniu zakupi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL