fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ofiary wielkiej powodzi mogą wystąpić o pomoc do różnych urzędów

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Chodzi o pieniądze na usuwanie szlamu, remont domów, ale i utrzymanie miejsc pracy. Środki na ten cel można pozyskać od starosty i z funduszu socjalnego oraz z państwowego bądź zakładowego funduszu rehabilitacji
Szeroki wachlarz pomocy przewiduje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360172]ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (DzU nr 123, poz. 835, dalej ustawa antypowodziowa)[/link], obowiązująca od 9 lipca br.
Ma ona pomóc wszystkim ofiarom powodzi, począwszy od osób, które straciły swój dobytek, a skończywszy na tych, którym wielka fala odebrała możliwość pracy. Z myślą o tych ostatnich ustawodawca proponuje m.in.
- usprawiedliwianie nieobecności w trakcie powodzi,
- powierzanie wykonywania innej pracy,
- prolongatę naliczania karnych odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych za kwiecień, maj i czerwiec,
- refundację wynagrodzeń, nagród i składek ZUS,
- usuwanie skutków powodzi za pieniądze z funduszu socjalnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron),
- pożyczkę na zaległe pobory z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
- umorzenie pożyczek finansowanych wcześniej przez PFRON i Fundusz Pracy (FP).
Szczegółowa procedura pozyskiwania funduszy oraz korzystania z antypowodziowych przywilejów nie jest jeszcze znana, bo brakuje przepisów wykonawczych do ustawy. Wyjątek to pożyczka z FGŚP, bo jest już rozporządzenie regulujące zasady jej przyznawania.
[srodtytul]ZUS NIE NALICZY ODSETEK ZA ZWŁOKĘ[/srodtytul]
[b]To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie poniosą konsekwencji, gdy daninę za kwiecień, maj i czerwiec opłacą do 30 września 2010 r.[/b]
W przeciwnym razie, począwszy od 1 października, ZUS naliczy odsetki za zwłokę. Przedsiębiorcy mogą też być pewni łagodniejszego potraktowania przez fiskusa. O szczegółach w tym zakresie mówią art. 30 – 32 ustawy antypowodziowej. Dobrą wiadomość mamy także dla osób, które z powodu powodzi nie przychodziły do pracy.
Nie muszą się obawiać, że czas tej nieobecności będzie nieusprawiedliwiony. Ustawa antypowodziowa gwarantuje, że ich absencja jest uzasadniona i na dodatek płatna. Za jej dziesięć dni roboczych (wynikających z rozkładu czasu pracy) przysługuje odpowiednia część minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pobory za nieobecności z powodu powodzi wypłaca oczywiście pracodawca.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1317 zł, ale ustawa antypowodziowa nie precyzuje, o jaką jego część chodzi. Szczegóły z tym związane ustali minister właściwy ds. pracy.
A co, jeśli pracodawca też ucierpiał na skutek powodzi i nie stać go nawet na wypłatę części minimalnej płacy? Wtedy może złożyć wniosek o nisko oprocentowaną pożyczkę. Wypłaci ją FGŚP - patrz „Ostatnia deska ratunku”.
[srodtytul]Zadania są, ale inne[/srodtytul]
Odpowiednie propozycje przewidziano także dla firm, które chcą zaangażować swoich pracowników do usuwania skutków powodzi w zakładzie pracy. Ci przedsiębiorcy mogą polecić zatrudnionym, by wykonywali pracę innego rodzaju niż wynikająca z angażu.
To uprawnienie przypomina inne przewidziane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksie pracy[/link]. Art. 42 § 4 k.p. stanowi bowiem, że w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy wolno powierzyć pracownikowi inne obowiązki, niż przewiduje umowa o pracę, o ile:
- okres wykonywania odmiennej pracy nie przekroczy trzech miesięcy w roku kalendarzowym,
- nowa praca odpowiada kwalifikacjom pracownika i
- nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.
Właśnie ten ostatni warunek stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu z przepisami antypowodziowymi, bo z tych wynika, że zatrudnionym za czas wykonywania innej pracy przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie liczone jak pensja urlopowa. A to oznacza z kolei, że wynagradzani składnikami zmiennymi za okresy nie dłuższe niż miesiąc stracą na uposażeniu, bo za miesiąc, w którym będą wykonywać inną pracę, dostaną np. tylko stałą pensję i wynagrodzenie liczone jak urlopowe.
Szef nie wypłaci im prowizji, bo przecież tej z racji wykonywania innej pracy nie będą mogli wypracować.
Zasady liczenia wynagrodzenia urlopowego reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C0539A7ABBBF0BBBBDF2282394B8D22D?id=74468]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).[/link] Wynika z niego, że wysokość wynagrodzenia urlopowego zależy od tego, jakie składniki ma płaca pracownika. Jeżeli stałe, to pensji urlopowej nie przeliczamy.
Wypłacamy w dniu wypłaty, w wysokości wynikającej z angażu. Inaczej, gdy zatrudniony ma pobory zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Wtedy wynagrodzenie urlopowe liczymy następująco.
[b]Krok 1.[/b] Ustalamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu (tj. sumujemy pobory wypłacone w tym czasie).
[b]Krok 2.[/b] Sumę wynagrodzeń dzielimy przez liczbę godzin pracy, w czasie których pracownik realizował zadania w tych trzech miesiącach.
[b]Krok 3.[/b] Otrzymany wynik mnożymy przez godziny urlopu.
[srodtytul]Gdy dowody pochłonęła woda[/srodtytul]
Ustawa antypowodziowa prze- widuje też rozwiązania dla firm, które podczas walki z wielką falą utraciły w wyniku zniszczenia dokumenty niezbędne do ustalania świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Przyjmuje się, że dowodem w tych sprawach mogą być wszelkie dokumenty:
- oraz zeznania świadków pozwalające na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) i czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki,
- pozwalające na udowodnienie wysokości ich podstawy wymiaru.
[srodtytul]Zasiłek nie przepadnie[/srodtytul]
Choć nie dotyczy to bezpośrednio pracodawców, to warto wiedzieć, że jeżeli z powodu powodzi bezrobotny spóźni się z rejestracją w urzędzie pracy, starosta przyzna mu prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się poszkodowanego w powiatowym urzędzie pracy
- przypadający od 1 maja 2010 r. do 31 lipca 2010 r., nie dłuższy jednak niż 30 dni i
- jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią, a bezrobotny spełnia warunki do uzyskania statusu bezrobotnego.
Natomiast poszkodowanym bezrobotnym, którzy w okresie od 1 maja do 31 lipca 2010 r. utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy antypowodziowej prawo do zasiłku przez okres 30 dni.
Jego wysokość musi odpowiadać kwocie, którą otrzymywał w ostatnim miesiącu jego pobierania. Wyjątek dotyczy okoliczności, które odebrałyby status bezrobotnego.
[srodtytul]PEŁNIEJSZY PORTFEL PRZEZ 12 MIESIĘCY[/srodtytul]
[b]Refundacja pensji i składek to tylko niektóre udogodnienia dla pracodawców i załóg dotkniętych wielką falą. Są jeszcze inne opcje[/b]
Pracodawca, który zatrudnia bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy i którego zakład pracy uległ zniszczeniu wskutek powodzi, może wystąpić do FP o refundację wydatków poniesionych na:
- wynagrodzenia,
- nagrody oraz
- składki na ubezpieczenia społeczne.
Decyzję w tej sprawie podejmuje starosta, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń w firmie oraz możliwości utrzymania miejsc pracy.
W tym ostatnim wypadku chodzi o to, by zatrudnienie było utrzymane na tym samym poziomie co w dniu podpisania umowy o refundację, ale nie dłużej niż do grudnia 2011 r. Jeżeli pracodawca nie dotrzyma tego warunku, to pomoc zostanie wstrzymana począwszy od miesiąca, w którym to uchybienie nastąpiło, w wysokości stanowiącej iloczyn przyznanej refundacji na jedną osobę i liczby zwolnionych pracowników.
Gdy go spełni, będzie otrzymywał zwrot przez maksymalnie 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby bezrobotnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
[srodtytul]Bez pośrednictwa[/srodtytul]
Podobna pomoc przysługuje także innym pracodawcom, niezatrudniającym bezrobotnych z urzędu pracy. Oni też mają szansę na zwrot wynagrodzeń, nagród i składek społecznych zatrudnianych pracowników.
I tak samo pomoc ta nie może przekraczać iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych pracowników na pełen etat, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o refundację, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r.
[srodtytul]Ze środków zfśs…[/srodtytul]
Skutki powodzi pracodawcy mogą usuwać za pomocą środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z tych pieniędzy mogą skorzystać zarówno ich pracownicy, jak i inni poszkodowani, zatrudnieni u innego pracodawcy. Ustawodawca nie precyzuje, jak te pieniądze będą rozdzielane. Niewykluczone jednak, że głównym kryterium będzie sytuacja socjalna poszczególnych pracowników i ich potrzeby.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=123F4B885C0DD27B88BDE74DC7378871?id=74017]Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)[/link] ogranicza prawo do wydawania środków z zfśs.
Stanowi przecież, że działalność socjalna obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
[srodtytul]…albo zfron[/srodtytul]
Dodatkowe pieniądze można też pozyskać z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Należy je przeznaczyć na:
- odtworzenie infrastruktury i wyposażenie utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych,
- pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, przeznaczoną na usuwanie skutków powodzi dotyczących tych osób, w szczególności na zakup utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych lub na ograniczenie barier technicznych i architektonicznych powstałych na skutek powodzi (te potrzeby finansujemy z tej części zfron, która pierwotnie pokrywa indywidualne programy rehabilitacji).
Zgromadzone na koncie zfron środki mogą także sfinansować ratowanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi warsztatów terapii zajęciowej. Nie można na ten cel użyć pieniędzy przeznaczonych na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych.
Ponadto maksymalnie 10 proc. pieniędzy z tzw. dużego zfron wolno przeznaczyć na przedsięwzięcia wspólne lub na bezzwrotną pomoc związaną z usuwaniem skutków powodzi w innym firmach.
[b]Uwaga! [/b]Przekazanie pieniędzy z zfron na niektóre z wymienionych celów musi być poprzedzone zgodą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi tu o:
- odtworzenie infrastruktury i wyposażenia utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- ratowanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi warsztatów terapii zajęciowej,
- przedsięwzięcia wspólne lub na bezzwrotną pomoc związaną z usuwaniem skutków powodzi w innym firmach.
[srodtytul]PFRON też pomoże[/srodtytul]
Do walki z powodzią włączy się także PFRON. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na:
- utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
- odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi,
- usunięcie powstałych wskutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu),
- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Pieniądze na wskazane cele PFRON wypłaci maksymalnie do kwoty, która nie może być sfinansowana z innych źródeł.
[srodtytul]BĘDĄ PIENIĄDZE NA WYNAGRODZENIA DLA POWODZIAN[/srodtytul]
[b]FGŚP sfinansuje zaległe pobory. Nieoprocentowaną pożyczkę udzieloną na ten cel trzeba będzie oddać do końca 2011 r. albo ubiegać się o jej umorzenie[/b]
Pracodawcy, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie i z tego powodu mają problemy z wypłatą niektórych wynagrodzeń, mogą wystąpić o pożyczkę. Ma ona pokryć pobory przysługujące za:
- czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej powodzią,
- czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, których powodem jest powódź,
- wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.
[srodtytul]Łatwa procedura[/srodtytul]
Pieniądze wypłaci FGŚP do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS za okres nie dłuższy niż od 14 maja do 31 lipca 2010 r., wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.
Wniosek o nieoprocentowaną pożyczkę należy złożyć do kierownika właściwego biura terenowego FGŚP. Do dokumentu należy dołączyć oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wynagrodzeń oraz wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie sfinansowane z pożyczki. Trzeba też wskazać okres, za który przysługują pieniądze.
Kierownik biura FGŚP podejmuje decyzję w ciągu siedmiu dni. Jeżeli wniosek nie budzi zastrzeżeń, to FGŚP wypłaca środki. Z kolei pracodawca przekazuje je określonym pracownikom w ciągu 14 dni. Odprowadza również należne zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także inne potrącenia w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.
W ciągu 30 dni od uzyskania pożyczki przekazuje FGŚP jeden egzemplarz wykazu zatrudnionych, którzy potwierdzają otrzymanie wynagrodzenia. Dołącza też oświadczenie, że wywiązał się z obowiązków wobec ZUS i US.
Szczegóły dotyczące przyznawania wskazanej pożyczki reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FBDE89F33DE3770E3FC10E1DC0745FC2?id=360167]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (DzU nr 123, poz. 837)[/link], które tak samo jak ustawa antypowodziowa weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 9 lipca.
Znajdziemy w nim m.in. wzór wniosku pracodawcy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP oraz wzór wykazu pracowników, którym należy zapłacić wynagrodzenia.
[srodtytul]Nie zawsze zwracamy[/srodtytul]
Pożyczkę należy zwrócić do końca 2011 r., a po tej dacie można się ubiegać o jej umorzenie w całości lub w części. Wniosek w tej sprawie składamy do marszałka województwa, ale decyzję o umorzeniu podejmie minister właściwy do spraw pracy, pod warunkiem że:
- pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności
– spadek obrotów gospodarczych odnotowany na przełomie kolejnych sześciu miesięcy w okresie od dnia otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o jej umorzenie w porównaniu z takimi miesiącami w 2008 r. i 2009 r.; spadek obrotów obejmuje zarówno sprzedaż, jak i zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, lub
– straty w środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z okresem sprzed powodzi,
- w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności,
- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzekucyjne.
Pożyczka zostanie umorzona z urzędu tylko w razie śmierci pracodawcy, który prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
[srodtytul]Znikający dług[/srodtytul]
Powodzianom PFRON pomoże jeszcze inaczej. Na ich wniosek umorzy pożyczkę, która była przeznaczona:
- dla zakładów pracy chronionej oraz
- dla osób niepełnosprawnych na zakładanie działalności gospodarczej lub rolniczej.
PFRON umorzy ją w całości lub w części, wraz z odsetkami, o ile powódź spowodowała, że dalsza spłata jest niemożliwa. Ponadto może odroczyć z powodu powodzi spłatę niektórych zobowiązań powstałych na skutek udzielonej pomocy związanej ze zwrotem kosztów przeznaczonych m.in. na:
- podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- adaptację pomieszczeń zakładu do potrzeb niepełnosprawnych,
- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy przez niepełnosprawnych,
- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek niepełnosprawnego,
- miesięczne zatrudnienie pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy.
Dobrą wiadomość mamy także dla niepełnosprawnych przedsiębiorców korzystających z refundacji składek emerytalnych i rentowych. Nie stracą finansowej pomocy w sytuacji, gdy z powodu powodzi w okresie od maja do grudnia 2010 r. płacili składki emerytalne i rentowe z opóźnieniem.
[srodtytul]Dyspensa od starosty[/srodtytul]
Umorzeniu podlega także pożyczka finansowana ze środków FP, pokrywająca koszty szkolenia, które miało umożliwić podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Starosta umorzy ją w całości lub części wraz z odsetkami, gdy na skutek powodzi:
- nastąpiła trwała lub czasowa przeszkoda w funkcjonowaniu instytucji szkoleniowej,
- poszkodowany bezrobotny w okresie od 1 maja do 31 lipca 2010 r. nie mógł podjąć lub ukończyć szkolenia.
Pożyczkę umarza na wniosek pożyczkobiorcy złożony do 31 sierpnia 2010 r., a z urzędu tylko w razie śmierci pożyczkobiorcy.
Przedsiębiorcy mają też szansę na umorzenie innych środków, pozyskanych wcześniej na:
- refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz
- założenie własnej działalności gospodarczej.
Te zobowiązania też mogą zostać umorzone w całości lub w części wraz z odsetkami, jeżeli miejsca pracy zostały zniszczone na skutek powodzi, a wniosek w tej sprawie wpłynął do starosty w terminie do 31 grudnia 2010 r.
Bezrobotni, którym umorzono środki na podjęcie działalności, będą mogli wystąpić o nie jeszcze raz.
[ramka][b]O tym warto pamiętać[/b]
- Osoby poszkodowane przez żywioł (powódź lub osunięcie ziemi) mają pierwszeństwo przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z tym problemem. Urzędnicy powinni obsługiwać ich w pierwszej kolejności i bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeśli ktoś się poskarży na ociągający się urząd, ten może zapłacić grzywnę.
- Do 31 grudnia 2011 r. zwolnione od opłaty skarbowej będą czynności urzędowe, a także wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi. Dotyczy to też dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisu, wypisu lub kopii.
- Łączna wartość pomocy publicznej uzyskanej ze wszystkich źródeł a udzielonej na podstawie ustawy antypowodziowej nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi.[/ramka]
[b]ZOBACZ [link=http://www.rp.pl/galeria/6,1,512149.html]DLA KOGO JAKIE WSPARCIE[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA