fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Właściciel nie mógł bronić majątku

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Krąg osób, które uczestniczą w sądowym postępowaniu wieczystoksięgowym, jest bardzo ograniczony
[b]Tak orzekł Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 45/10).[/b]
Obejmuje on zgodnie z art. 626[sup]1[/sup] § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] – oprócz wszczynającego to postępowanie – tylko osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na których rzecz wpis ma nastąpić. Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, że [b]w sprawie o wpis obciążenia prawa wpisanego w księdze wieczystej nie należy do tego kręgu następca prawny osoby, na rzecz której prawo to jest wpisane. [/b]Nawet gdy jego następstwo wynikało z dokumentów złożonych w aktach księgi wieczystej i dokonany został wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
W sprawie, której dotyczy uchwała, prawem wpisanym w księdze wieczystej był udział we własności nieruchomości należący do Andrzeja S., obciążeniem zaś tego prawa – ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji prowadzonej z tego udziału kolejnego jego wierzyciela – spółki z o.o. Ostrzeżenie to zostało wpisane do księgi na wniosek komornika prowadzącego tę egzekucję. Wcześniej, bo już w 2004 r., przeprowadzona została inna sprawa dotycząca tej nieruchomości: o zniesienie jej współwłasności. W jej wyniku jedynym właścicielem został jej współwłaściciel Adam F. Sąd decydujący o zniesieniu współwłasności przesłał zawiadomienie o tym do sądu wieczystoksięgowego, a ten z urzędu wpisał ostrzeżenia o zmianie jej właściciela do księgi wieczystej. Jednakże nowy wyłączny właściciel wniosku o wpis swego prawa własności do księgi wieczystej nie złożył, mimo że sąd skierował do niego pouczenie o takim obowiązku.
W związku z wnioskiem komornika o wpis ostrzeżenia o przyłączeniu się spółki z o.o. do egzekucji prowadzonej przeciwko Andrzejowi S. do sądu wieczystoksięgowego o dopuszczenie go do udziału w tej sprawie zwrócił się Adam F. Jednakże sąd mu odmówił, uznając, że w świetle art. 626[sup]1[/sup] § 2 k.p.c. nie należy on do kręgu uczestników takiego postępowania. Sąd ten zaznaczył, że jest to przepis szczególny w stosunku do art. 510 k.p.c. określającego szerzej krąg uczestników postępowania nieprocesowego (do tego trybu należą też sprawy o wpis w księdze wieczystej), a więc wyłącza stosowanie tego ostatniego w sprawach wieczystoksięgowych. W myśl art. 510 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, którego praw dotyczy wynik postępowania. Może on wziąć udział w każdym stanie sprawy do zakończenia postępowania w II instancji i automatycznie staje się jego uczestnikiem.
[wyimek]O wpisie do księgi wieczystej sąd decyduje w postępowaniu nieprocesowym [/wyimek]
Sąd II instancji, do którego Adam F. wniósł zażalenie, nie był pewien słuszności stanowiska sądu I instancji. Stąd pytanie prawne do Sądu Najwyższego. W jego uzasadnieniu sąd II instancji skłaniał się ku stanowisku, że jeśli, tak jak w tej sprawie, naruszona została jakakolwiek sfera praw skarżącego (wpis ostrzeżenia o przyłączeniu się wierzyciela do egzekucji dotyczy przecież prawa własności Adama F.), to uznać trzeba, że mieści się on w kręgu uczestników postępowania o wpis, nawet jeśli nie może uregulować swych uprawnień w tym postępowaniu. Dla uzyskania bowiem wpisu swego prawa własności Adam F. musi wszcząć odrębną sprawę.
Jednakże treść przytoczonej na wstępie uchwały świadczy, że SN był innego zdania niż autor pytania prawnego. Adam F. nie będzie więc uczestniczył w postępowaniu o wpis ostrzeżenia wszczętym przez komornika. Musi bronić się przed zlicytowaniem swej nieruchomości za długi Andrzeja S. w inny sposób.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA