fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sama informacja nie wystarczy, musi być rozstrzygnięcie

www.sxc.hu
W razie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy pozostającej w kompetencji organu powinien on zakończyć ją aktem administracyjnym. Tylko taki sposób otwiera drogę do zweryfikowania podjętego rozstrzygnięcia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 czerwca 2010 r., II SAB/Ke 21/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
L.S. złożył skargę na bezczynność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który nie podejmuje działań w celu nakazania jego sąsiadowi S.C. usunięcia trzech otworów okiennych i obniżenia dachu w budynku zlokalizowanym na działce.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie.
Ponieważ skarżący skierował do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego pismo, w którym konsekwentnie podnosi kwestie nieprawidłowej realizacji rozbudowy budynku na działce, sąd uznał, że pismo to nosi znamiona skargi na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w związku ze sposobem załatwienia jego wielokrotnych interwencji zgłaszanych do tego organu.
W tej sytuacji spełniony został wymóg wyczerpania środków zaskarżenia, co otwiera drogę do dalszego, merytorycznego rozpoznania skargi.
Sąd przypomniał, że w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale – mimo istnienia ustawowego obowiązku – nie zakończył go wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności.
Z akt administracyjnych wynika, że na skutek licznych interwencji L.S. dotyczących istniejących obiektów i urządzeń oraz inwestycji realizowanych przez M. i S.C. na działkach ewidencyjnych nr 151 i 152 położonych w miejscowości Stoki Stare 28 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadził postępowania wyjaśniające, w toku których przeprowadzano kontrole oraz czyniono ustalenia dotyczące zgodności z prawem ich realizacji.
Każde z tych postępowań kończyło się wydaniem pisma informującego L.S. o braku podstaw do podejmowania stosownych działań m.in. w odniesieniu do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 151.
Należy wskazać, że dokonane przez organ administracyjny ustalenia faktyczne oraz ich ocena prawna w aspekcie obowiązujących przepisów normujących proces inwestycyjny nie zwalniają organu od załatwienia sprawy w prawem przepisanej formie.
Zasadą jest bowiem to, że organ administracji w przypadku złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy pozostającej w jego kompetencji winien zakończyć ją aktem administracyjnym. Tylko taki sposób załatwienia sprawy administracyjnej otwiera stronie drogę do zweryfikowania podjętego rozstrzygnięcia i zapobiega wszczynaniu kolejnych postępowań w tej samej sprawie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA