Akty prawne

Obowiązują od 31 grudnia 2009

[srodtytul]OŚWIATA[/srodtytul]
- z upływem 31 grudnia traci moc, w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294259]DzU z 2008 r. nr 235, poz. 1618[/link]). Ale już niebawem, bo 6 stycznia, wejdzie w życie nowa wersja tego przepisu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335522]DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1705[/link]) [srodtytul]PRZESZCZEPY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra zdrowia na temat krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334747]DzU nr 213, poz. 1655[/link]) - kolejne jego rozporządzenie mówi o warunkach pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334742]DzU nr 213, poz. 1656[/link]) [srodtytul]FARMACJA[/srodtytul] - on też jest autorem zmian w rozporządzeniu dotyczącym kontroli seryjnej wstępnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334740]DzU nr 213, poz. 1657[/link]) - a także nowego rozporządzenia, które informuje o kategoriach produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się ich nazwy w systemie Braille’a, a ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335487]DzU nr 218, poz. 1700[/link]) [srodtytul]TRANSPORT KOLEJOWY[/srodtytul] - znowelizowana 25 czerwca ustawa o transporcie kolejowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334780]DzU nr 214, poz. 1658[/link]) [srodtytul]CHOROBY ROŚLIN[/srodtytul] - minister rolnictwa i rozwoju wsi wprowadził zmiany w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334782]DzU nr 214, poz. 1660[/link]) [srodtytul]REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego o udzielaniu pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334777]DzU nr 214, poz. 1661[/link]) [srodtytul]PROCEDURA CYWILNA[/srodtytul] - art. 89 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w wersji nadanej przez ustawę z 23 października o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335187]DzU nr 216, poz. 1676[/link]) [srodtytul]STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335266]DzU nr 217, poz. 1685[/link]) [srodtytul]PRAWO BUDOWLANE[/srodtytul] - niektóre przepisy znowelizowanego 27 sierpnia prawa budowlanego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327229]DzU nr 161, poz. 1279[/link]) - ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336377]DzU nr 224, poz. 1802[/link]) [srodtytul]KOMORNICY[/srodtytul] - od 30 grudnia obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336357]DzU nr 224, poz. 1805[/link]) [srodtytul]ZAMÓWIENIA PUBLICZNE[/srodtytul] - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów na temat rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336579]DzU nr 226, poz. 1817[/link]) [srodtytul]DOMY MAKLERSKIE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów o szczególnych zasadach rachunkowości domów maklerskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336594]DzU nr 226, poz. 1824[/link]) [srodtytul]POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE[/srodtytul] - cztery rozporządzenia ministra sprawiedliwości poświęcone elektronicznemu postępowaniu upominawczemu, a konkretnie dotyczące: – zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym, – trybu doręczeń elektronicznych, – sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, – czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w tym postępowaniu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336565]DzU nr 226, poz. 1830[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336568]poz. 1831[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336545]poz. 1832[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336587]poz. 1833[/link]) [srodtytul]PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; to rozporządzenie wchodzi w życie z mocą od 15 grudnia ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336553]DzU nr 226, poz. 1835[/link]) [srodtytul]KADRA ZARZĄDZAJĄCA[/srodtytul] - rozporządzenie o zasadach i trybie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym podmiotami prawnymi, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra spraw zagranicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336576]DzU nr 226, poz. 1837[/link]) [srodtytul]KONTYNGENTY WOJSKOWE[/srodtytul] - prezydent RP wydał dwa postanowienia o przedłużeniu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku: – w Misji Szkoleniowej NATO w Republice Iraku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336766]MP nr 81 poz. 1016[/link]) – w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336834]MP nr 81 poz. 1017[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA