Trudno ująć zryczałtowane odszkodowanie

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Firmy często zabezpieczają swoje interesy poprzez wprowadzenie do umów kar umownych. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba dowodzić wysokości poniesionej szkody. Firma, która zapłaci taką karę, nie zawsze zaliczy ją jednak do kosztów
Kary umowne uregulowane są w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksie cywilnym[/link].Zgodnie z jego art. 483 § 1 strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Paragraf 2 tego przepisu mówi, że dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.W myśl art. 484 § 1 [b]w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.[/b]Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.[srodtytul]Zwykle zmniejszą dochód[/srodtytul]Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC089295...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL