Orzecznictwo

Do rozbiórki można zobowiązać nawet byłego właściciela

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Przywrócenia stanu zgodnego z prawem obowiązany jest dokonać inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Nakaz ten można wydać nawet jeśli dana osoba nie jest już właścicielem budynku
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Kielcach z 25 listopada 2009 r., (II SA/Ke 572/09)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego po rozpatrzeniu odwołania od decyzji inspektora nadzoru budowlanego nakazującej skarżącemu doprowadzenie budynku mieszkalnego do stanu poprzedniego – poprzez zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie od strony zachodniej budynku oraz rozbiórkę płyty podestowej i biegu schodowego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Organ odwoławczy ustalił, że roboty budowlane wykonane zostały przez M.L. bez pozwolenia na budowę. W tej dacie M.L. był właścicielem nieruchomości, na której posadowiony jest budynek, jego zaś matce H.Ś., która zgłosiła organom nadzoru budowlanego fakt przeprowadzenia robót bez pozwolenia na budowę, przysługiwała w tym budynku służebność osobista mieszkania. Aktualnie właścicielką nieruchomości, na której posadowiony jest budynek, przy którym zrealizowano samowolnie otwór drzwiowy i podest z biegiem schodowym, jest H.Ś. Organ odwoławczy stwierdził, że decyzję trzeba uchylić i sprawę rozpatrzyć raz jeszcze, gdyż w zaskarżonej decyzji nakaz skierowany jest do osoby, która nie jest już właścicielem budynku. H.Ś wniosła skargę do sądu. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA uznał skargę za uzasadnioną. Stwierdził, że organ prawidłowo przyjął, że wobec niewykonania obowiązku nałożonego na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D8A5D2FA8233A0AD2237C2C85325C399?n=1&id=183262&wid=327603]prawa budowlanego[/link] niezbędnym jest nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego. Nie można jednak podzielić poglądu, że nakaz ten nie może obciążać M.L., skoro nie jest on aktualnie właścicielem nieruchomości. Art. 52 prawa budowlanego stanowi bowiem, że czynności nakazanych w decyzji opartej m.in. na art. 51, obowiązany jest dokonać na swój koszt inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Już z treści tego uregulowania wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość nałożenia obowiązku, o jakim mowa w art. 51 ust. 3 pkt 2, na osobę niebędącą właścicielem nieruchomości, przy czym wyboru adresata decyzji dokonać winien organ, mając na uwadze stan faktyczny sprawy. Skarżąca od początku wyrażała swoje niezadowolenie z powodu robót budowlanych wykonanych przez M.L. i to ona zawiadomiła organ o ich realizacji, domagając się przywrócenia stanu poprzedniego. Roboty M.L. wykonał samowolnie. Skoro zatem nakaz, o jakim mowa w art. 51 ust. 3 pkt 2 prawa budowlanego ma na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, to przede wszystkim sprawca samowoli budowlanej – którego działanie spowodowało wszczęcie postępowania naprawczego z art. 51 – winien być obciążony tym obowiązkiem. Nałożenie go na skarżącą byłoby nieuzasadnioną dolegliwością i faktycznie stanowiłoby zwolnienie inwestora z poniesienia prawnych konsekwencji wykonania robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL