Firma

Mały błąd można poprawić

www.sxc.hu
Brak ceny w jednej z pozycji kosztorysowych nie musi dyskwalifikować oferty – uznała Krajowa Izba Odwoławcza
Przepisy pozwalają na poprawianie omyłek, które nie wpływają istotnie na treść ofert. Dotychczas jednak najczęściej można było spotkać się z poglądem, że gdy przedsiębiorca nie wyceni którejś z pozycji kosztorysowych, to błędu tego nie da się naprawić. Zamawiający nie wie bowiem, jaką kwotę wpisałby wykonawca. A konsultowanie z nim ceny oznaczałoby negocjacje dotyczące złożonej oferty. Te zaś są zabronione.
Do odmiennych wniosków doszła KIO w sprawie przetargu na budowę odcinka gminnej drogi Rogowo – Nadróż. Przedsiębiorca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pominął w swej wycenie jedną drobną pozycję: wykarczowanie trzech drzew. Kwota, jaką powinien wpisać do formularza, wynosiła 509 zł. Tymczasem różnica między ostateczną ceną jego oferty i tej, którą oceniono jako drugą w kolejności, stanowiła już ponad 66 tys. zł. Urzędnicy z Rogowa uznali, że omyłka, chociaż kwotowo niewielka, nie może zostać skorygowana i odrzucili ofertę wykonawcy.
Brak wskazania ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości, nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia, którego nie można uzupełniać – argumentowali w odpowiedzi na protest przedsiębiorcy. Ten w złożonych wyjaśnieniach tłumaczył, jaka powinna być prawidłowa treść oferty, i domagał się jej poprawienia. Przedsiębiorca wskazywał różne rozwiązania. Jego zdaniem zamawiający mógł przyjąć, że wycinka drzew została skalkulowana przy wycenie innych prac, lub też wpisać wspomniane 509 zł. [b]Skład orzekający w tej sprawie doszedł do wniosku, że omyłka przedsiębiorcy rzeczywiście może zostać poprawiona. [/b] – [b]W okolicznościach tej sprawy poprawienie omyłek spowoduje zmianę w jednej pozycji kosztorysu owej pominiętej operacji karczowania drzew o określonych parametrach. Izba stoi na stanowisku, że nie stanowi to istotnej zmiany treści oferty, nie ulega bowiem wątpliwości, że nie jest znacząca; dotyczy jedynie jednej pozycji kosztorysu, a w istocie części tej pozycji[/b] – uzasadnił wyrok przewodniczący Andrzej Niwicki. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wpływ na to rozstrzygnięcie ma ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przy którym kosztorys pełni jedynie funkcję pomocniczą. – [b]Istotny jest również fakt, że poprawienie omyłki nie będzie powodowało istotnej zmiany ilości robót, a ewentualna wartość pominiętej pozycji jest znikoma w stosunku do wysokości ceny ofertowej[/b] – dodał przewodniczący ([b]sygn. akt KIO/UZP 1493/09[/b]).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL