Orzecznictwo

O porządek na posesji powinien zadbać jej właściciel

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Właściciel nieruchomości może wykonać obowiązek pozbycia się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w jeden sposób, tj. przez zawarcie umowy z właściwym podmiotem i zapłatę za wykonaną usługę
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Białymstoku z 25 listopada 2009 r., (I SA/Bk 356/09).[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Burmistrz miasta orzekł o ustaleniu obowiązku uiszczania miesięcznych opłat za odbieranie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Decyzję tę utrzymało również w mocy samorządowe kolegium odwoławcze. Sprawa trafiła więc do WSA. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd skargi nie uwzględnił. Przypomniał, że spór w sprawie dotyczy uprawnień gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów o odbiór odpadów komunalnych i i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewniania czystości i porządku, w tym przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami określającymi obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. I tak właściciele nieruchomości przy wykonaniu obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Rada gminy w zależności od lokalnych warunków może w drodze uchwały określić inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków. Właściciel bez upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale gminy nie może w inny sposób niż wskazany w ustawie wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Zasadą jest więc, że w sytuacji, gdy w drodze uchwały gminy nie określono innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, każdy właściciel nieruchomości powinien legitymować się umową na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z właściwym podmiotem. [wyimek]Obowiązek trzeba udokumentować poprzez okazanie umowy i dowodu opłaty[/wyimek] Kwestią bezsporną jest, że współwłaściciele nieruchomości nie zawarli umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Fakt ten obligował burmistrza miasta do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z posesji w myśl postanowień art. 6 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=180129]ustawy o czystości i porządku w gminie[/link], a w konsekwencji uprawniał organ I instancji do wydania decyzji, w której ustalono obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokości tych opłat i terminów ich uiszczania oraz sposobu i terminu udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania. Decyzje takie wydawane są na rok oraz nadaje się im rygor natychmiastowej wykonalności.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL