Praca, emerytury, renty

Pomostówkę można przeliczyć

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kto dorabia do emerytury pomostowej, może wystąpić o uwzględnienie dodatkowych okresów pracy
Od tego roku ubezpieczeni mogą przechodzić na emerytury pomostowe. Świadczenie to ustala się w ten sposób, że podstawę obliczenia emerytury (czyli sumę składek z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowanego kapitału początkowego) dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, określone według obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablicy średniego dalszego trwania życia. Nieważne, ile faktycznie ma lat osoba, która przechodzi na pomostówkę.
[srodtytul]Potem dorabia[/srodtytul] Jeżeli korzystający z niej pracownik jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury składki na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzone na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Jest to stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS. Traktuje się więc przechodzącego na pomostówkę tak, jakby nie należał do OFE i cała jego składka emerytalna pozostała w ZUS.
Osoba, która otrzymała emeryturę pomostową, może dalej pracować. Stosuje się w takim wypadku ogólne zasady dotyczące wcześniejszych emerytów, tzn. to, czy świadczenie zostanie zawieszone, czy zmniejszone, zależy od kwoty dodatkowego przychodu. Z jednym wyjątkiem: gdyby wykonywana dodatkowa praca odbywała się w szczególnych warunkach lub charakterze, to pomostówka będzie zawieszona bez względu na wysokość dodatkowych przychodów. Zatrudnienie powoduje, że na koncie dorabiającego zbierają się kolejne składki. W związku z tym może wystąpić o przeliczenie emerytury pomostowej na podstawie art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (stosuje się go odpowiednio w związku z art. 14 ust. 4 [link=hhttp://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0E4098AA0C6356DDD9FFDCF71786415F?id=294728]ustawy o emeryturach pomostowych[/link]). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę, zainteresowany podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, to wysokość świadczenia ulega ponownemu ustaleniu. [srodtytul]Dodatkowa kwota[/srodtytul] Pomostówkę powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury z uwzględnieniem ich waloryzacji przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Zwróćmy uwagę, że w takim wypadku uwzględnia się wiek, w jakim dana osoba występuje o przeliczenie świadczenia – inaczej niż przy obliczaniu emerytury pomostowej po raz pierwszy. [srodtytul]Jak to liczyć [/srodtytul] Jeśli z pomostówki korzysta 61-letni mężczyzna, to jest ona obliczana następująco: składki z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy/średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Jeśli po roku, czyli mając 62 lata, występuje o jej przeliczenie, to będzie wzięte pod uwagę średnie dalsze trwanie życia dla wieku 62 lata. Jeśli z pomostówki skorzysta 58-letnia kobieta, to emerytura jest liczona następująco: składki z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy/średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Jeśli w wieku 59 lat będzie się ubiegać o jej przeliczenie, to będzie wzięta pod uwagę średnia dalsze trwanie życia dla wieku 59 lat. Składki zgromadzone na koncie w ZUS, ale tylko te naliczone po przejściu na pomostówkę, zostaną podzielone przez średnie dalsze trwanie życia. Obliczona w ten sposób kwota zwiększy przyznaną pierwotnie emeryturę pomostową. Wynika z tego, że im młodsza jest osoba występująca o przeliczenie, tym kwota, która zwiększy jej świadczenie, będzie niższa. Podobnie będzie przeliczana pomostówka po złożeniu kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w nowej wysokości. Liczyć się będzie kwota składek zgromadzona w ZUS od ostatniego przeliczenia. [srodtytul] Członkowie OFE [/srodtytul] Emeryturę pomostową może otrzymać także osoba, która jest członkiem OFE, i jej świadczenie jest obliczane z użyciem tzw. wskaźnika korygującego. Jak wyjaśnia ZUS, przeliczeniu je j emerytury stosuje się wprost art. 108 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9CBE50D424AE7C9A78CBE87985939C6C?id=324468]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link]. A to oznacza, że wskaźnika korygującego się już nie używa. Przy przeliczaniu wpływ na wzrost emerytury pomostowej będą mieć tylko te składki, które dana osoba zgromadziła na koncie w ZUS. A zatem na potrzeby przeliczania ubezpieczony jest traktowany tak, jakby członkiem OFE nie był, mimo że trafia tam przecież część jego składki emerytalnej. W rezultacie, gdyby porównać, o ile wzrośnie emerytura pomostowa dwóch osób w tym samym wieku, które mają takie same dodatkowe zarobki, to okaże się, że ta, która do OFE nie należy, otrzyma więcej, niż ta, która jest jego członkiem. Ministerstwo Pracy jest natomiast zdania, że ustalanie nowej wysokości emerytury pomostowej powinno odbywać się z użyciem wskaźnika korygującego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0E4098AA0C6356DDD9FFDCF71786415F?id=294728]ustawy o emeryturach pomostowych[/link].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL