Szefa trzeba zawiadomić w terminie

www.sxc.hu
Za niepowiadomienie firmy o chorobie i czasie jej trwania pracownik może być ukarany dyscyplinarnie
Ogólne zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=35218B479A41D4B74071A2BBD524604C?id=73958]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281)[/link].Zatrudniony ma obowiązek najpóźniej w drugim dniu nieobecności powiadomić przełożonego o przyczynach absencji i o tym, jak długo ona potrwa. Oczywiście każda firma szczegółowe zasady informowania o chorobach, zwolnieniach określa we własnym zakresie, np. w regulaminie pracy.Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku wydawania regulaminu, bo zatrudnia na etatach mniej niż 20 osób, to sposónieobecności w pracy określa w pisemnej informacji o podstawowych warunkach pracy. Informacja ta musi być przekazana każdemu nowo zatrudnianemu podczas zawierania umowy o pracę.Odpowiednie usprawiedliwianie nieobecności jest obowiąz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL