Rachunkowość

Nowy obowiązek dla dużych spółek

www.sxc.hu
Banki i spółki giełdowe muszą do 6 grudnia utworzyć komitet audytu
To dla nich nowy wymóg i zasady jego powoływania budzą pewne wątpliwości. Choćby warunek przyjęcia osoby, która ma kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przepisy nie precyzują, co należy przez to rozumieć.
– Mieliśmy wiele pytań o kwalifikacje członka komitetu audytu – mówiła Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów podczas V Dorocznej Konferencji Rachunkowości organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce („Rzeczpospolita” ma patronat nad konferencją). – Nie ma na nie uniwersalnej odpowiedzi. Kwalifikacje zależą bowiem od tego, co robi podmiot, i to on sam decyduje, kogo przyjąć do komitetu. Na pewno odpowiednia będzie osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta, ale spółka może też uznać, że wystarczy certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych albo tytuł dyplomowanego księgowego. Zadania komitetu można też powierzyć radzie nadzorczej, jeśli liczy nie więcej niż pięciu członków. Komitet audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i sprawdza, jak w firmie działają systemy kontroli wewnętrznej, audytu oraz zarządzania ryzykiem. Muszą go utworzyć niektóre tzw. jednostki zainteresowania publicznego. Są to podmioty ważne dla kraju. Ich definicję znajdziemy w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Oprócz banków, ubezpieczycieli i spółek emitujących papiery wartościowe jednostkami zainteresowania publicznego są także m.in. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, otwarte fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne oraz niektóre firmy prowadzące działalność maklerską. Muszą one też pamiętać, że [b]co pięć lat powinny zmieniać kluczowego biegłego rewidenta, czyli osobę odpowiedzialną za czynności rewizji finansowej. Może do nich wrócić dopiero po dwóch latach[/b]. – 6 grudnia to także ważna data dla samorządu zawodowego biegłych rewidentów – przypominała Joanna Dadacz. – Do tego dnia powinien dostosować do nowej ustawy swoje uchwały określające zasady funkcjonowania tej grupy zawodowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL